Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 
Дата розміщення: 27.02.2019

Річний звіт за 2018 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2019
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" за ЄДРПОУ 00426354
Територія Вінницька область за КОАТУУ 0523410100
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 49,31
Середня кількість працівників, осіб 27    
Одиниця виміру тис. грн. з одним десятковим знаком    
Адреса, телефон 22200, Вiнницька область, Погребищенський район, м. Погребище, вул. Б.Хмельницького, 126 , тел.(04346) 2-26-62

1. Баланс
на 31.12.2018

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 1498 1362.9
первісна вартість 1011 2453.8 2468
знос 1012 (955.8) (1105.1)
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 1498 1362.9
II. Оборотні активи
Запаси: 1100 0 47.1
у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 30.1 10.9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 2.5 13.9
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 32.6 71.9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 1530.6 1434.8


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 53.5 53.5
Додатковий капітал 1410 675.3 675.3
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -368.9 -267.2
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 359.9 461.6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 328.2 401.9
розрахунками з бюджетом 1620 79.1 84.5
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
розрахунками зі страхування 1625 43.7 18.2
розрахунками з оплати праці 1630 294.4 134.9
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 425.3 333.7
Усього за розділом III 1695 1170.7 973.2
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 1530.6 1434.8

Примітки: У складi оборотних активiв Товариства за даними балансу станом на 31.12.2018 року облiковуються дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, iнша поточна дебiторська заборгованiсть, грошi та їх еквiваленти.


Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2018 року складає
10,9 тис. грн.


На кiнець звiтного перiоду кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги складає 401,9тис. грн.,

поточнi зобов’язання за розрахунками з бюджетом – 84,5тис. грн. ,

поточнi зобов’язання за розрахунками зi страхування – 18,2тис. грн.,

з оплати працi – 134,9тис. грн.,

Власний капiтал товариства станом на 31.12.2018 р. становить 461,6 тис. грн., в тому числi:

статутний капiтал становить 53.5 тис. грн.

додатковий капiтал становить 675,3 тис. грн.;

непокритий збиток становить (- 267,2) тис. грн.


Керівник

 

(підпис)

Тарасюк М.О.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

немає