Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 
Дата розміщення: 27.02.2019

Річний звіт за 2018 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2018 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 2905.6 1991.4
Інші операційні доходи 2120 109.2 271.9
Інші доходи 2240 0 885.1
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 3014.8 3148.4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (2500.9) (2751)
Інші операційні витрати 2180 (375.5) (373.1)
Інші витрати 2270 (36.7) (3.1)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (2913.1) (3127.2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 101.7 21.2
Податок на прибуток 2300 (0) (0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 101.7 21.2

Примітки:
Склад доходiв та витрат пiдприємства за 2018 рiк:

Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 2905,6 тис. грн.

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 2500,9 тис. грн.

Iншi операцiйнi доходи - 109,2 тис. грн.

Iншi операцiйнi витрати - 375,5 тис. грн.

Iншi витрати - 36,7 тис. грн..

За результатами дiяльностi за звiтний перiод товариство отримало чистий прибуток в сумi 101,7 тис. грн.


Керівник

 

(підпис)

Тарасюк М.О.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

немає