Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 
Дата розміщення: 27.02.2019

Річний звіт за 2018 рік

Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування: Приватне акцiонерне товариство "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537"

код за ЄДРПОУ 00426354, місцезнаходження: ., 22200, Вінницька область, район Погребищенський, мiсто Погребище, вулиця Б.Хмельницького 126, міжміський код та телефон: 0434621240, 0434621240

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію http://www.00426354.pat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: ,

5. Інформація про загальні збори:

У звітному періоді проведені чергові загальні збори

Дата зборів 23.04.2018.
Вид загальних зборів: чергові
Порядок денний:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв, обрання голови та секретаря, затвердження способу засвiдчення бюлетенiв та порядку голосування.
3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2017 рiк, прийняття рiшення за -аслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки Ревiзора Товариства за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту, затвердження висновкiв Ревiзора.
5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства та рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк.
7. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рiк.
8. Внесення змiн до Статуту Товариства та викладення його в новiй редакцiї, уповноваження представникiв на пiдписання нової редакцiї Статуту та вчинення дiй щодо державної реєстрацiї Статуту.
9. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень Товариства «Про загальнi збори», Про Наглядову раду».
10. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.
Пропозицiй до порядку денного не надходило.
Рiшеннями загальних зборiв затвердили звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2017 рiк. Визнали роботу директора задовiльною. Затвердили звiт i висновки Ревiзора за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi. Визнали роботу Ревiзiйної комiсї задовiльною. Затвердили звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк. Визнали роботу Наглядової ради задовiльною. Затвердили рiчний звiт та рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2017 рiк. Було прийняте рiшення: прибуток отриманий Товариством направити на поповнення обiгових коштiв з метою розвитку виробництва та соцiальної сфери. Зборами затверджена нова редакцiя Статуту Товариства та Положень «Про загальнi збори», Про Наглядову раду». Змiни до Статуту Товариства пов’язанi з приведенням Статуту до дiючих норм Законiв, а саме Закону України “Про акцiонернi товариства” та внесення до Статуту нових видiв дiяльностi Товариства, якi актуальнi для виробництва на даний час. Внутрiшнi Положення були приведенi до нової редакцiї Статуту та чинного законодавства.Рiшення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв не було прийняте.

Пiд час пiдготовки до зборiв змiни та доповнення до порядку денного не вносилися.
Позачерговi збори акцiонерiв не скликалися..

Інші загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.

6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося