Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 
Дата розміщення: 06.04.2020

Річний звіт за 2019 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
23.12.2010175/02/1/10Вiнницьке теруправлiння ДКЦПФРUA4000107098Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.2521400053500100
У звiтному перiодi обiг цiнних паперiв на органiзованих зовнiшнiх та внутрiшнiх фондових ринках не здiйснювався. Заявки на влючення до лiстингу/делiстингу фондових бiрж не було. Рiшення про додатковий випуск акцiй Товариством не приймалося. Протягом звiтного перiоду акцiї на рахунок Емiтента не викуповувалися. На рахунку Емiтента, як викупленнi, акцiї не облiковуються. Щодо акцiй товариства публiчну пропозицiю не здiйснено .

* Заповнюються відповідно до Довідника 3 "Класифікація фінансових інструментів за підрозділами" Системи довідників та класифікаторів.

** Заповнюються відповідно до Довідника 7 " Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

*** Заповнюються відповідно до Довідника 6 " Класифікація фінансових інструментів за підгрупами" Системи довідників та класифікаторів.