Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 
Дата розміщення: 06.04.2020

Річний звіт за 2019 рік

IX. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів На пiдприємствi створенi слiдуючi структурнi пiдроздiли : - Зона ТО -2 ; - агрегатний цех, -моторний цех, - механiчний цех, -електроцех, -цех по ремонту паливної апаратури, -цех вулканiзацiї. Дочiрнiх пiдприємств та фiлiй товариство не має. Змiн в органiзацiйнiй структурi у звiтному перiодi не вiдбувалося.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 19 осiб; середня чисельнiсть працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 2 особа; чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу - 3 осiб. Фонд оплати працi 2019 рiк складає 1210,7 тис.грн Фонд оплати працi 2018 рiк складає 1377,4 тис.грн. Фонд заробiтної плати у звiтному перiодi зменшився на 166,7 тис.грн, в зв'язку iз зменшенням чисельностi працiвникiв Кадрова програма, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї операцiйними порребам емiтента не розробляється.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності Спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами у звiтному перiодi Емiтент не здiйснював.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій У звiтному перiодi з боку третiх осiб пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства не поступало.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Бухгалтерський облiк товариства ведеться без застосування комп'ютерної програми. Бухгалтерський облiк на товариствi у звiтному перiодi систематизовано на рахунках бухгалтерського облiку в регiстрах синтетичного та аналiтичного облiку шляхом подвiйного запису на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського облiку дiй або подiй, якi викликають змiни в структурi активiв та зобов'язань, власному капiталi товариства, як це передбачено Законом України <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi> №996-XIV вiд 16.07.99 р. Данi аналiтичних рахункiв тотожнi вiдповiдним рахункам синтетичного облiку на перше число кожного мiсяця. Товариство складає фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 1 <Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi>. В товариствi використовується План рахункiв та Iнструкцiя його застосування затвердженi наказом Мiнiстерством Фiнансiв України за №291 вiд 30.11.99 р. В перiодi, що перевiрявся, облiкова полiтика вiдповiдає вимогам ЗУ <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi> та нацiональним положенням (стандартам) бухгалтерського облiку, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України, що визначають принципи та методи ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi та не суперечать мiжнародним стандартам. Основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю, яка складається з таких витрат: -суми, що сплачують постачальникам i пiдрядникам за устаткування, iнструмент, iнвентар та iншi необоротнi активи; -реєстрацiйнi збори та аналогiчнi платежi, що здiйснюються у зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобiв; -суми ввiзного мита; -суми непрямих податкiв у зв'язку з придбанням основних засобiв; -витрати зi страхування ризикiв доставки основних засобiв; -витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження i пуск основних засобiв; - iншi витрати, безпосередньо пов'язанi з доведенням основних засобiв до стану, у якому вони придатнi для використання iз запланованою метою. Витрати на доставку, установку, монтаж та iншi витрати на забезпечення введення в експлуатацiю таких основних засобiв включаються до їх первiсної вартостi з вiдображенням в облiку капiтальних iнвестицiй. В бухгалтерському облiку основнi засобiв класифiкованi та вiдображенi вiдповiдно до вимог П(С)БО 7 <Основнi засоби>, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27 квiтня 2000 року № 92 iз врахуванням змiн та доповнень. Нарахування амортизацiї здiйснюється протягом строку експлуатацiї об'єкта, який встановлюється пiдприємством при визнаннi цього об'єкта активом (при зарахуваннi на баланс), i призупиняється на перiод його консервацiї. Сума нарахованої амортизацiї вiдображається за дебетом рахункiв облiку витрат дiяльностi, виробництва у кореспонденцiї з рахунком облiку зносу (амортизацiї) необоротних активiв. Нарахування амортизацiї проводиться пiдприємством щомiсяця. Пiдприємство застосовує норми та методи нарахування амортизацiї по основним засобам передбаченi П(С)БО № 7 <Основнi засоби>. Податковий облiк основних засобiв та їх амортизацiї ведеться згiдно Податкового кодексу України, який затверджений Законом України № 2856-17 вiд 23.12.2010 р. iз змiнами та доповненнями . Бухгалтерський облiк запасiв ведеться в кiлькiсно-сумарному виразi. Первинний облiк ведеться в кiлькiсному вимiрнику за мiсцями зберiгання запасiв та матерiально-вiдповiдальними особами. Класифiкацiя i оцiнка виробничих запасiв на пiдприємствi вiдповiдає вимогам П(С)БО 9 <Запаси>, затвердженого МФУ № 246 вiд 20.10.1999 р. iз врахуванням змiн та доповнень та згiдно з прийнятою на пiдприємствi облiковою полiтикою. Вартiсть окремих видiв запасiв облiковується на вiдповiдних субрахунках рахунках 20 <Виробничi запаси>, 23 <Виробництво>, 26 <Готова продукцiя>, 28 <Товари>. На пiдприємствi дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання пiдприємством майбутнiх економiчних вигод та може бути достовiрно визначена її сума. Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт i послуг та оцiнюється за первiсною вартiстю. Поточна дебiторська заборгованiсть на пiдприємствi, яка є фiнансовим активом, включається до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Для визначення чистої реалiзацiйної вартостi на дату балансу обчислюється величина резерву сумнiвних боргiв. Резерв сумнiвних боргiв не нараховувався, тому що розрахунки за наданi послуги (товари) вiдбуваються вчасно. Величина сумнiвних боргiв визначається на Пiдприємствi, виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв, питомої ваги безнадiйних боргiв у чистому доходi вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт, послуг на умовах наступної оплати або на основi класифiкацiї дебiторської заборгованостi. Визнання та оцiнка реальностi дебiторської заборгованостi вiдповiдає вимогам Положення П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого наказом МФУ № 237 вiд 08.10.1999 р. iз змiнами та доповненнями. На пiдприємствi зобов'язання визначають згiдно П(С)БО 11 <Зобов'язання> затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 сiчня 2000 р. N 20 вiд 11.02.2000 р. та Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 11 лютого 2000 р. N 85/4306 iз врахуванням змiн та доповнень. Зобов'язання пiдприємством визнаються, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення. Якщо на дату балансу ранiше визнане зобов'язання не пiдлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звiтного перiоду. Собiвартiсть реалiзованих товарiв визначається Пiдприємством згiдно з П(С)БО 9 <Запаси>. Вiдображення собiвартостi реалiзованої продукцiї (робiт, послуг) в бухгалтерському облiку Пiдприємства здiйснюється згiдно з П(С)БО 16 <Витрати>. До виробничої собiвартостi продукцiї (робiт, послуг) включаються: -прямi матерiальнi витрати; -прямi витрати на оплату працi; -iншi прямi витрати; -змiннi загальновиробничi та постiйнi розподiленi загальновиробничi витрати. Перелiк i склад статей калькулювання виробничої собiвартостi продукцiї (робiт, послуг) встановлено пiдприємством самостiйно. На пiдприємствi ведеться бухгалтерський та податковий облiк витрат виробництва, витрат обiгу та валових витрат вiдповiдно до встановленого порядку. Ведення облiку витрат на виробництво та склад витрат на виробництво вiдповiдає вимогам П(С)БО 16 <Витрати> затвердженого наказом МФУ № 318 вiд 31.12.1999 р iз врахуванням змiн та доповнень. Формування виручки (валового доходу) вiд реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг) проводиться вiдповiдно до П(С)БО 15 <Дохiд> затвердженого наказом МФУ № 290 вiд 29.11.1999 р. з врахуванням змiн та доповнень. При визначеннi суми прибутку вiд продажу товарiв, продукцiї, робiт, послуг пiдприємство керувалося Законом України <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi>, вiдповiдними нормами П(С)БО 1, 3, 6, 15, 16, 17 та облiковою полiтикою.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Основним видом дiяльностi емiтента є: -надання послуг населенню та органiзацiям району в ремонтi автомобiльного транспорту, -здiйснення перевезення вантажiв та пасажирiв автотранспортом, який працює в режимi маршрутного таксi. Основна дiяльнiсть - перевезення пасажирiв за марштруами, та виконання пасажирських перевезень по разовим замовленням. Робота пiдприємства залежить вiд клiматичних умов - ожеледиця, снiговi заноси зимою та туман в осiнню погоду. Основними споживачами послуг товариства є населення та юридичнi особи Погребищенського району. Конкурентами є приватнi власники, якi мають нову технiку. Кiлькiсть постачальникiв за основними видами матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання складає 3 юридичнi особи. Пiдприємство працює з використанням паливно-мастильних матерiалiв, сировина в роботi не використовується. Цiни на паливно-мастильнi матерiали постiйно зростають. Через недостатнiсть обiгових коштiв Емiтент не має можливостi запроваджувати новi заходи для зменшення ризикiв у своїй дiяльностi, для розширення ринкiв збуту, новi технологiї та послуги. В iнших країнах емiтент дiяльностi не здiйснює.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування ПРИДБАННЯ АКТИВIВ ЗА ОСТАННI 5 РОКIВ. За останнi 5 рокiв товариством придбано активiв на суму 1704892,6 грн, та вiдчужено на суму 799671,13 грн. Було придбано 2 автобуси -Mercedes Sprinter та Wolksvagen LT. Значних iнвестицiй чи придбань, пов'язаних з господарською дiяльнiстю товариство не планує через брак коштiв та ориманi збитки i несплаченi кредити попереднiх рокiв.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Володiння i користування основними засобами здiйнюється на постiйнiй основi. Термiн використання ОЗ по групам: будiвлi i споруди - 20-50 рокiв, машини та обладнання - вiд 45 рокiв,транспортнi засоби 1-10 рокiв. Ступiнь використання основних засобiв у звiтному перiодi склала 100 %. Ступiнь зносу основних засобiв - 13,8-%. Сума нарахованого зносу 1039,1 тис.грн. У власностi товариства i за його мiсцем розташування знаходяться такi основнi засоби: диспетчерська, адмiнбудинок, ремонтнi майстернi, транспортнi засоби, машини та обладанання . Частина основних засобiв передана в оренду ( мiсце стоянки) - орендар ТОВ "Погребищенське АТП "Транзит". Прибуток, отриманий вiд надання в оренду за звiтний перiод складає 18 тис.грн. ТОВ "Калинiвський маслосирзавод" - 12 тис., ТОВ "Ав метал груп" - 42 тис.грн. Екологiчнi проблеми на використання активiв пiдприємства не впливають.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Ступiнь залежностi вiд законодавчих та економiчних обмежень дуже висока. Крiм того iснують такi проблеми: 1. Вiдсутнiсть на пiдприємствi достатньої кiлькостi коштiв має вплив на оновлення технiчної бази, закупки запасних частин, палива. 2.Недостатнiсть фiнансування. 3.Застарiлий парк автомобiлiв. 4.Велика конкуренцiя. 5.Дорогi ППМ та запаснi частини.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Пiдприємство працює за принципом госпрозрахунку. Робочого капiталу для поточних потреб недостатньо.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів На кiнець звiтного перiоду укладених, але ще невиконаних договорiв Емiтент не має .
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Для покращення ефективної роботи товариство планує: 1.Купiвлю нових транспортних засобiв. 2.Повернення компенсацiй та субвенцiї за пiльговi та безкоштовнi перевезення пiдприємству. 3.Розширення сiтки маршрутiв.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік Товариством у звiтному перiодi дослiджень i розробок не проводилося.
Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі За результатами дiяльностi за звiтний перiод товариство отримало отримано 217,2 тис.грн чистого прибутку; у 2018 роцi - 101,7 тис.грн прибутку; у 2017 роцi 21,2 тис.грн прибутку; в 2016 роцi 24,7 тис.грн чистого прибутку.