Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 
Дата розміщення: 06.04.2020

Річний звіт за 2019 рік

XV. Відомості про аудиторський звіт

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) АУДИТОРСЬКА ФIРМА "НИВА-АУДИТ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 21095329
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 33028, Рiвненська обл., мiсто Рiвне, вулиця Лермонтова, будинок 5А кв.1
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0146
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) 0575
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2019 - 31.12.2019
Думка аудитора із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності) немає
Номер та дата договору на проведення аудиту № 06/03-33, 06.03.2020
Дата початку та дата закінчення аудиту 06.03.2020 - 18.03.2020
Дата аудиторського висновку (звіту) 18.03.2020
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 8000
Текст аудиторського звіту АУДИТОРСЬКА ФIРМА "НИВА-АУДТТ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "18" березня 2020 р. ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЩОДО ОГЛЯДУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI станом на 31 грудня 2019 року ЗМIСТ Роздiл I. ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЩОДО ОГЛЯДУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI станом на 31 грудня 2019 року 3 Висновок iз застереженням щодо огляду iсторичної фiнансової звiтностi 6 РОЗДIЛ II. ЗВIТ ПРО IНШI ПРАВОВI ТА РЕГУЛЯТОРНI ВИМОГИ 7 2.1 Додаткова iнформацiя, що розкривається аудитором до роздiлу "Звiт незалежного аудитора з огляду iсторичної фiнансової звiтностi" 7 2.2 Вiдповiднiсть Звiту про корпоративне управлiння за 2019 рiк та зазначеної у ньому iнформацiї чинному законодавству та внутрiшнiм положенням ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" 9 Думка аудитора щодо iнформацiї зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння, окрiм iнформацiї, щодо якої сформовано параграф "Висновок iз застереженням щодо огляду iсторичної фiнансової звiтностi" 12 РОЗДIЛ I. ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЩОДО ОГЛЯДУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI станом на 31 грудня 2019 року Учасникам ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537", НКЦПФР Ми провели огляд фiнансової звiтностi ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" (додається), що складається з Балансу (Форма № 1 м) складеного станом на 31.12.2019 року; Звiту про фiнансовi результати (Форма № 2 м) складеного станом на 31.12.2019 року за рiк, закiнчився зазначеною датою, стислого викладу значущих облiкових полiтик, та iншої пояснювальної iнформацiї. Також в цьому Звiтi додатково ми висловлюємо думку щодо iнформацiї зазначеної ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" у Звiтi про корпоративне управлiння за рiк, що закiнчився зазначеною датою. Iнформацiя про Емiтента: Повна назва Товариства Приватне акцiонерне товариство "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537"" Скорочена назва Товариства ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" Органiзацiйно-правова форма Товариства Акцiонерне товариство Ознака особи Юридична особа Форма власностi приватна Код за ЄДРПОУ 000426354 Мiсцезнаходження: 22200 вул. Б. Хмельницького буд.126, м. Погребище Вiнницької обл. Дата державної реєстрацiї 26.06.1996 р. Номер запису в ЄДР Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи серiї А01 №747390 Основнi види дiяльностi КВЕД: 49.31 пасажирський наземний транспорт мiського та примiського сполучення Дата внесення останнiх змiн до Статуту (установчих документiв) - Керiвник, головний бухгалтер, кiлькiсть працiвникiв Тарасюк М.О. 19 Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" в особi вiдповiдальних посадових осiб, несе вiдповiдальнiсть, зазначену вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, виданих Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання впевненостi (РМСАНВ) при виконаннi завдання з огляду: - за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi за 2019 рiк вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року № 996-XIV з наступними змiнами та доповненнями та вiдповiдно до обраної концептуальної основи - Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку; - за внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки; - за наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала огляду, та iншою iнформацiєю, що розкривається ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю; - за невiдповiдне використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, виданих Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання впевненостi (РМСАНВ). Вiдповiдальна особа несе вiдповiдальнiсть також за: - початковi залишки на рахунках бухгалтерського облiку; - правомочнiсть (легiтимнiсть, законнiсть) здiйснюваних господарських операцiй та господарських фактiв; - доказовiсть, повноту та юридичну силу первинних облiкових документiв; - методологiю та органiзацiю бухгалтерського облiку; - управлiнськi рiшення, договiрне забезпечення та iншу адмiнiстративну документацiю. Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду. Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть щодо зобов'язання iз складання фiнансової звiтностi, зокрема вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi до застосовної концептуальної основи фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", а також за внутрiшнiй контроль, необхiдний для складання фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування компанiї. Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення iнформацiї з корпоративного управлiння у вiдповiдностi до нормативних актiв України. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення корпоративної iнформацiї, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної корпоративної полiтики, а також методiв корпоративного управлiння, якi вiдповiдають обставинам. Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж iнформацiєю з корпоративного управлiння зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння, щодо якої проводиться цей огляд, та iншою iнформацiєю, що розкривається ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" та подається до НКЦПФР. Вiдповiдальна особа по Звiту з корпоративного управлiння несе вiдповiдальнiсть також за: - правомочнiсть (легiтимнiсть, законнiсть) здiйснюваних господарських операцiй та господарських фактiв щодо цього Звiту по якому проводився огляд; - доказовiсть, повноту та юридичну силу внутрiшнiх документiв, що є основою для складання Звiту з корпоративного управлiння та його огляду; - органiзацiю корпоративного управлiння з питань щодо яких проводився огляд; - управлiнськi рiшення, договiрне забезпечення та iншу адмiнiстративну документацiю щодо якої проводився огляд. Пiдготовка Звiту з корпоративного управлiння вимагає вiд керiвництва ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" припущень, що впливають на управлiнськi рiшення щодо корпоративного управлiння протягом звiтного перiоду. Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за виконання та достовiрне подання iнформацiї зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити таке управлiння, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом органiзацiї та виконання корпоративного управлiння. Вiдповiдальнiсть аудитора Звiт незалежного аудитора було пiдготовлено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, виданих Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання впевненостi (РМСАНВ), затверджених в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням АПУ вiд 26.01.2017 року №338/8 та Принципiв корпоративного управлiння, затвердженi рiшенням НКЦПФР вiд 22.07 2014 №955 iз наступними змiнами та доповненнями, дiючих до такого Звiту незалежного аудитора станом на дату його формування та iнших стандартiв, що стосуються пiдготовки цього Звiту незалежного аудитора. Огляд проводився вiдповiдно до статтi 10 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017 року № 2258-VIII з наступними змiнами та доповненнями, Законiв України "Про цiннi папери та Фондовий ринок" вiд 23 лютого 2006 року № 3480-IV з наступними змiнами та доповненнями, "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" вiд 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР, з наступними змiнами та доповненнями, Перевiрка проводилась вiдповiдно до вимог ч. 3 статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змiнами та доповненнями, Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, виданих Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання впевненостi (РМСАНВ), затверджених в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням АПУ вiд 26.01.2017 року №338/8 (надалi - МСА), Рiшення Аудиторської палати України №9 вiд 13.03.2019 року "Про затвердження Рекомендацiй з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему "Новi вимоги до аудиторського звiту" (частина 2 питання 2.3.2) та з урахуванням iнших нормативних актiв, що регулюють дiяльнiсть учасникiв Фондового ринку. Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо огляду цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами огляду, та щодо проведеного нами огляду Звiту про корпоративне управлiння. Ми провели огляд вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, виданих Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання впевненостi (РМСАНВ), затверджених в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням АПУ вiд 26.01.2017 року №338/8 зокрема, до МСЗО 2400 (переглянутий) "Завдання з огляду iсторичної фiнансової звiтностi". Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати i здiйснювати аудиторську роботу з метою одержання об?рунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. МСЗО 2400 (переглянутий) вимагає вiд нас дiйти висновку, чи привернуло нашу увагу щось, дало би нам пiдстави вважати, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до застосовної концептуальної основи фiнансового звiтування. Огляд фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСЗО 2400 (переглянутий) є завданням з надання обмеженої впевненостi. Аудитором було застосовано процедури, що переважно полягають у розпитуваннi управлiнського персоналу та iнших осiб суб'єкта господарювання, а також аналiтичнi процедури в результатi чого отримав необхiднi докази. Огляд включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах, а також оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом ПрАТ " Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537", а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Огляд включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор в рамках цього огляду розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Огляд iсторичної фiнансової звiтностi включає оцiнку застосовуваної ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" концептуальної основи та суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом ПрАТ " Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537 " також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв в цiлому. В рамках огляду iсторичної фiнансової звiтностi не розглядалося питання правильностi сплати податкiв, зборiв, обов'язкових платежiв. Обсяг процедур, що виконуються пiд час огляду, є значно меншим за обсяг процедур, якi виконуються пiд час аудиту, що проводиться вiдповiдно до МСА. Вiдповiдно ми не висловлюємо аудиторську думку щодо цiєї фiнансової звiтностi. Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки на випуск звiту аудитора. Виконуючи огляд вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з огляду. Також нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що iнформацiя щодо розглянутих нами питань щодо корпоративного управлiння ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Крiм того ми: - оцiнюємо ризики правомочностi (легiтимностi, законностi) здiйснюваних господарських операцiй та господарських фактiв щодо предмету до якого здiйснюється завдання огляду; - iдентифiкуємо доказовiсть, повноту та юридичну силу внутрiшнiх документiв, що є основою для надання впевненостi до предмету перевiрки; - доходимо висновку щодо органiзацiї корпоративного управлiння з питань щодо яких надається впевненiсть та робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть продовжити безперервну дiяльнiсть суб'єкта перевiрки.; - отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються виконання завдання з огляду, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю; - дослiджуємо управлiнськi рiшення, договiрне забезпечення та iншу адмiнiстративну документацiю щодо якої надається цей Звiт; - оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст iнформацiї щодо якої здiйснюється завдання з огляду, а також те, чи показує Звiт з корпоративного управлiння iнформацiю що покладена в основу його складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час виконання завдання з огляду та суттєвi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час виконання цього завдання. Аудиторська фiрма дотримується вимог МСКЯ1 та вiдповiдно впровадила комплексну систему контролю якостi, включаючи задокументовану полiтику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професiйних стандартiв i застосовних вимог законодавчих та нормативних актiв. Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, викладених у Кодексi етики професiйних бухгалтерiв, затвердженому Радою з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв, який ?рунтується на фундаментальних принципах чесностi, об'єктивностi, професiйної компетентностi та належної ретельностi, конфiденцiйностi та професiйної поведiнки, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв. З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час надання впевненостi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями такого огляду. Основа для висновку iз застереженням У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналiзу якостi ведення податкового облiку, аудитори не виключають, що подальшою податковою перевiркою можуть бути виявленi незначнi викривлення. В Українi вiдбуваються полiтичнi i економiчнi змiни, якi надавали i можуть продовжувати впливати на дiяльнiсть пiдприємств, що працюють в даних умовах. Негативнi явища, якi вiдбуваються в Українi, а саме полiтична нестабiльнiсть, падiння ВВП та високий рiвень iнфляцiї, коливання, погiршення iнвестицiйного клiмату безумовно впливають на дiяльнiсть Товариства та його прибутковiсть. Дана iсторична фiнансова звiтнiсть не включає коригування (додаткову iнформацiю користувачам), якi б могли мати мiсце, якби Товариство не в змозi продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому. Внаслiдок цього ми не змогли виконати процедури, що ми вважаємо за необхiдне. Висновок iз застереженням щодо огляду iсторичної фiнансової звiтностi У результатi нашого огляду, за винятком впливу питання, описаного у параграфi "Основа для висновку iз застереженням", нiщо не привернуло нашої уваги, що дало би нам пiдстави вважати, що фiнансова звiтнiсть не вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПрАТ " Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537 " на 31 грудня 2019 року, та її фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. РОЗДIЛ II. ЗВIТ ПРО IНШI ПРАВОВI ТА РЕГУЛЯТОРНI ВИМОГИ 2.1 Додаткова iнформацiя, що розкривається аудитором до роздiлу "Звiт незалежного аудитора з огляду iсторичної фiнансової звiтностi": Розкриття iнформацiї щодо облiку необоротних активiв На думку аудиторiв, облiк необоротних активiв Товариства, вiдповiдає чинному законодавству України, а саме згiдно обранiй концептуальнiй основi, Iнструкцiя про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй вiд 30.11.1999 року № 291, порушень в облiку необоротних активiв не виявлено. За перевiрений перiод незалежною аудиторською перевiркою встановлено, що необоротнi активи ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" станом на 31.12.2019 року складають 6475,1 тис. грн. Зауважень до облiку не виявлено. Розкриття iнформацiї щодо облiку дебiторської заборгованостi Огляд даних дебiторської заборгованої Товариства станом на 31.12.2019 р. свiдчить, що облiк дебiторської заборгованостi, ведеться згiдно чинного законодавства, а саме "Iнструкцiя про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй" вiд 30.11.1999 року № 291 з наступними змiнами та доповненнями. Облiк дебiторської заборгованостi вiвся згiдно з обраною концептуальною основою. Проведена Товариством iнвентаризацiя була проведена вiрно згiдно з чинним законодавством "Положення про iнвентаризацiю активiв та зобов'язань" вiд 02.09.2014 року № 879 з наступними змiнами та доповненнями. Таким чином аудитор пiдтверджує, що станом на 31.12.2019 року дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги становить 20,0 тис. грн., дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2019 року вiдсутня , iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2019 року складає 123,7 тис. грн. Зауважень до облiку не виявлено. Грошовi кошти. Касовi та банкiвськi операцiї. Облiк розрахункiв Облiк касових та банкiвських операцiй Товариства, вiдповiдає чинному законодавству України. Порушень в облiку валютних цiнностей не виявлено. За перевiрений перiод облiк розрахункiв вiвся з дотриманням дiючих вимог. Залишки коштiв готiвки в касi та залишки на розрахунковому рахунку вiдповiдають даним аналiтичного облiку, даним касової книги, та даним банкiвських виписок. Станом на 31.12.2019 року в балансi Товариства сума грошових коштiв та їх еквiвалентiв вiрно вiдображена в сумi 1,0 тис. грн. Поточнi фiнансовi iнвестицiї Товариства станом на 31.12.2019 року вiдсутнi Витрати майбутнiх перiодiв станом на 31.12.2019 року вiдсутнi. Розкриття iнформацiї про класифiкацiю та оцiнку витрат дiяльностi. Облiк витрат на ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" ведеться вiрно, згiдно чинного законодавства, а саме згiдно обраної концептуальної основи. У Товариствi в 2019 роцi загальногосподарськi витрати вiдносяться безпосередньо на результат дiяльностi. Зауважень до облiку не виявлено. Iншi оборотнi активи. Оборотнi активи Товариства станом на 31.12.2019 року складають 161,9 тис. грн. Облiк оборотних активiв ведеться вiрно, згiдно чинного законодавства, а саме "Iнструкцiя про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй" вiд 30.11.1999 року № 291. Iншi оборотнi активи Товариства станом на 31.12.2019 року вiдсутнi. Зауважень до облiку оборотних активiв не виявлено. Розкриття iнформацiї про вiдображення зобов'язань у фiнансовiй звiтностi Бухгалтерський облiк та оцiнка зобов'язань здiйснюється вiдповiдно до НП (С)БО та Iнструкцiї про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку вiд 30.11.99 року № 291. Реальнiсть розмiру всiх статей пасиву балансу в частинi зобов'язань станом на 31.12.2019 року, а саме в III роздiлi "Поточнi зобов'язання i забезпечення" пiдтверджуються актами звiрки з кредиторами та даними iнвентаризацiї, яка проведена згiдно з вимогами чинного законодавства. Фактичнi данi про зобов'язання Товариства вiрно вiдображенi у статтi балансу - поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 81,8 тис. грн., розрахунки з бюджетом станом на 31.12.2019 року - 98,4 тис .грн., розрахунки з оплати працi-167,1 тис. грн. Iншi поточнi зобов'язання станом на 31.12.2019 року складають 207,1 тис. грн. Iнформацiя про вiдсутнiсть у заявника прострочених зобов'язань щодо сплати податкiв (наявнiсть/вiдсутнiсть податкового боргу) та зборiв Простроченi зобов'язання щодо сплати податкiв та зборiв не виявлено. Розкриття iнформацiї про статутний та власний капiтал Аудиторами пiдтверджується дотримання вимог порядку формування Статутного капiталу; правильнiсть вiдображення в облiку внескiв до Статутного капiталу; порядок ведення аналiтичного облiку рахунку 40 " Зареєстрований (Статутний) капiтал ". Вiдповiдно до Статуту ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537", станом на 31.12.2019 року статутний капiтал сформовано повнiстю, що становить 53500 (п'ятдесят три тисячi п'ятсот грн.00 коп.), який подiлений на 204000 шт. штук простих iменних акцiй однакової номiнальної вартостi 0.25 грн. кожна. Статутний капiтал Товариства формується включно грошовими коштами. Структура власного капiталу Товариства: Стаття Балансу Код рядка На початок звiтного року, тис грн. На кiнець звiтного року, тис грн. Зареєстрований (пайовий) капiтал 1400 53,5 53,5 Капiтал у дооцiнках 1405 - - Додатковий капiтал 1410 675,3 5955,8 Резервний капiтал 1415 - - Нерозподiлений прибуток(непокритий збиток) 1420 (267,2) (50,0) Неоплачений капiтал 1425 - - Усього 1495 461,6 5959,3 Аналiз фiнансового стану Для проведення аналiзу фiнансових показникiв Товариства використано фiнансову звiтнiсть станом на 31.12.2019 р. у складi: Баланс Форма №1-м, Звiт про фiнансовi результати Форма №2-м. Економiчна оцiнка фiнансового стану Товариства на 01.01.2019 року та на 31.12.2019 року проводилась на пiдставi розрахункiв наступних показникiв: 1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (К абс.л.) обчислюється як вiдношення грошових засобiв, їхнiх еквiвалентiв i поточних фiнансових iнвестицiй до поточних зобов'язань. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує, яка частина боргiв Товариства може бути сплачена негайно. Орiєнтовне оптимальне значення показника (0,25-0,5): К абс.л 01.01.2019 р. = 13,9/973,2= 0,01 К абс.л 31.12.2019 р. = 1,0/677,7= 0,001 2. Загальний коефiцiєнт лiквiдностi характеризує достатнiсть обiгових коштiв без урахування матерiальних запасiв та затрат для погашення боргiв: Кзаг.лiкв. 01.01.2019 р.= 71,9/973,2= 0,07 Кзаг.лiкв. 31.12.2019 р.= 161,9/677,7= 0,24 3. Коефiцiєнт фiнансової незалежностi (автономiї) характеризує вiдношення власних та прирiвняних до них коштiв до сукупних активiв Товариства: К авт. 01.01.2019 р.= 461,6/1434,8= 0,32 К авт. 31.12.2019 р.= 5959,3/6637,0= 0,9 4. Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом розраховується як вiдношення залучених коштiв до власних. Оптимальне значення показника: 0,5:1,0: К покр. 01.01.2019 р. = 973,2/461,6= 2,11 К покр. 31.12.2019 р. =677,7/5959,3= 0,11 5. Коефiцiєнт рентабельностi активiв розраховується як вiдношення чистого прибутку до середньорiчної вартостi активiв Товариства: Крент. 31.12.2019 р. = 217,2/((1434,8+6637,0):2)= 0,05 Основнi показники фiнансового стану ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" станом на 01.01.2019 року та на 31.12.2019 року наведенi в таблицi. Таблиця ПОКАЗНИК Оптимальне значення ФАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ На 01.01.2019 р. На 31.12.2019 р. 1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,25:0,5 0,01 0,001 2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi >1 0,07 0,24 3.Коефiцiєнт фiнансової незалежностi (автономiї) >0,5 0,32 0,9 4. Коефiцiєнт структури капiталу <1 2,11 0,11 5. Коефiцiєнт рентабельностi активiв Якнайбiльше - 0,05 2.2 Вiдповiднiсть Звiту про корпоративне управлiння за 2019 рiк та зазначеної у ньому iнформацiї чинному законодавству та внутрiшнiм положенням ПрАТ " Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" Ми здiйснили огляд щодо iнформацiї Емiтента - ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння за перiод 2019 року за датою складання вiд 31.12.2019 р , а саме: " щодо зазначених посилань на внутрiшнi документи ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" з органiзацiї корпоративного управлiння ; " щодо наявних пояснень у разi наявностi вiдхилень вiд положень Кодексу корпоративного управлiння; " щодо наведеної iнформацiї про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" та щодо iнформацiї про прийнятi на цих зборах рiщення; " щодо зазначеної iнформацiї про персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" , їхнiх комiтетiв, iнформацiї про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшеннях; " щодо опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента " щодо перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента; " щодо зазначеної iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента; " щодо визначеного порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента; " щодо визначених повноважень посадових осiб емiтента ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" За результатами виконання аудиторських процедур встановлено наступне: 2.2.1 Аудитор перевiрив iнформацiю наведену у Звiтi про корпоративне управлiння за перiод 2019 року за датою складання вiд 31.12.2019, а саме: " щодо зазначених посилань на внутрiшнi документи ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" з органiзацiї корпоративного управлiння ; " щодо наявних пояснень у разi наявностi вiдхилень вiд положень Кодексу корпоративного управлiння; " щодо наведеної iнформацiї про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" та щодо iнформацiї про прийнятi на цих зборах рiщення; " щодо зазначеної iнформацiї про персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" , їхнiх комiтетiв, iнформацiї про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшеннях. Аудитор пiдтверджує достовiрнiсть наведеної iнформацiї. 2.2.2 щодо опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента: Аудитором пiдтверджується, що система внутрiшнього контролю визначає всi внутрiшнi правила та процедури контролю, запровадженi керiвництвом пiдприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабiльного i ефективного функцiонування пiдприємства, дотримання внутрiшньогосподарської полiтики, збереження та рацiональне використання активiв пiдприємства, запобiгання та викриття фальсифiкацiй, помилок, точнiсть i повнота бухгалтерських записiв, своєчасна пiдготовка надiйної фiнансової iнформацiї. При формуваннi ефективної системи внутрiшнього контролю адмiнiстрацiя суб'єкта господарювання повинна забезпечити: надiйну iнформацiю, яка необхiдна для успiшного керiвництва дiяльнiстю суб'єкта господарювання; збереження активiв i документiв - уникнення фактiв крадiжок, псування та нецiльового використання майна, знищення i розголошення iнформацiї (в тому числi тiєї, що мiститься в облiкових регiстрах, комп'ютерних базах даних); ефективнiсть господарської дiяльностi - виключення шляхом контрольних процедур дублювання, невиробничих витрат, нерацiонального використання всiх видiв ресурсiв; оптимiзацiя податкових платежiв, змiцнення розрахункової дисциплiни; вiдповiднiсть визначеним облiковим принципам - обов'язкове виконання працiвниками встановлених на пiдприємствi iнструкцiй i правил, а також вимог нормативних документiв; надiйну систему бухгалтерського облiку. Система внутрiшнього контролю ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" включає три основнi елементи: середовище контролю, систему бухгалтерського облiку та незалежнi процедури перевiрки. На ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" система внутрiшнього контролю реалiзована шляхом: контролю бухгалтерського фiнансового облiку (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис); бухгалтерського управлiнського облiку (розподiл обов'язкiв, нормування витрат); аудиту, контролю, ревiзiї (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування). Вiдповiдального працiвника з внутрiшнього контролю в акцiонерному товариствi не призначено Аудитором дослiджено документи за проведенi заходи ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" щодо органiзацiї системи управлiння ризиками емiтента, а саме: накази та розпорядження управлiнського персоналу щодо управлiння ризиками. Полiтика ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" щодо управлiння ризиками має першочергове значення для ведення бiзнесу Товариства i є важливим елементом її дiяльностi. Полiтика управлiння ризиками сконцентрована на непередбачуваностi фiнансових ринкiв i нацiлена на мiнiмiзацiю потенцiйного негативного впливу на фiнансовi показники Товариства. Оперативний i юридичний контроль ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" має на метi забезпечувати належне функцiонування внутрiшньої полiтики та процедур з метою мiнiмiзацiї операцiйних i юридичних ризикiв. Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з фiнансовими ризиками i вартiсть чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись унаслiдок впливу суб'єктивних чинникiв та об'єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь точно передбачити неможливо. До таких фiнансових ризикiв ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" вiднесено ринковий ризик та ризик лiквiдностi. Полiтика з управлiння ризиками ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" орiєнтована на визначення, аналiз i управлiння ризиками, з якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постiйний монiторинг за рiвнем ризикiв, дотриманням встановлених обмежень та полiтики управлiння ризиками. Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на основi розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на вартiсть чистих активiв та застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення. Система управлiння ризиками у 2019 роцi ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" розкрита у внутрiшнiх положеннях ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" 2.2.3 щодо перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента: Аудитор з метою висловлення думки до iнформацiї наведеної щодо перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента. ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" достовiрно зазначив, щодо перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй включено: Тарасюк О.М. володiє 107010 штук простих iменних акцiй Товариства, що складає 50 % статутного капiталу; Демидюк В.В. володiє 26091 штук простих iменних акцiй Товариства, що складає 12,192% статутного капiталу; 2.2.4 щодо зазначеної iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента: Аудитором отримано iнформацiю щодо власникiв цiнних паперiв якi не уклали з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснили переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi. Аудитор зазначає, що Товариство вiрно вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, їхнi акцiї не враховує при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента. Аудитор пiдтверджує, що iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв немає та iнформацiя щодо цього питання наведена у Звiтi про корпоративне управлiння є достовiрною. 2.2.5 щодо визначеного порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента: Аудитором з метою висловлення думки щодо iнформацiї зазначеної у роздiлi 4 та 5 Звiту про корпоративне управлiння було дослiджено Статут Товариства за яким встановлено порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента. До посадових осiб емiтента належать: " НАГЛЯДОВА РАДА " ДИРЕКТОР " РЕВIЗОР Аудитор пiдтверджує, що iнформацiя щодо цього питання наведена у Звiтi про корпоративне управлiння є достовiрною. Думка аудитора щодо iнформацiї зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння, окрiм iнформацiї, щодо якої сформовано параграф "Висновок iз застереженням щодо огляду iсторичної фiнансової звiтностi" Ця думка складена за вимогами та у вiдповiдностi до ч. 3 статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змiнами та доповненнями, Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, виданих Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання впевненостi (РМСАНВ), затверджених в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням АПУ вiд 26.01.2017 року №338/8 , Рiшення Аудиторської палати України №9 вiд 13.03.2019 року "Про затвердження Рекомендацiй з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему "Новi вимоги до аудиторського звiту" (частина 2 питання 2.3.2) та з урахуванням iнших нормативних актiв, що регулюють дiяльнiсть учасникiв Фондового ринку. Ми перевiрили iнформацiю зазначену у Звiтi про корпоративне управлiння ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" складеного на 31.грудня 2019 року за 2019 рiк, а саме: " щодо зазначених посилань на внутрiшнi документи ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" з органiзацiї корпоративного управлiння ; " щодо наявних пояснень у разi наявностi вiдхилень вiд положень Кодексу корпоративного управлiння; " щодо наведеної iнформацiї про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" та щодо iнформацiї про прийнятi на цих зборах рiщення; " щодо зазначеної iнформацiї про персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537", їхнiх комiтетiв, iнформацiї про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшеннях. Ми пiдтверджуємо зазначену iнформацiю, щодо вище вказаних питань. Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi докази для висловлення нашої думки . На нашу думку iнформацiя зазначена у Звiтi про корпоративне управлiння ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" щодо таких питань, як: - щодо опису основних характеристик систем внутрiшньог