Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 
Дата розміщення: 06.04.2020

Річний звіт за 2019 рік

2) Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тарасюк Олександр Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1952
5) освіта** середня-спецiальна
6) стаж роботи (років)** 50
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
одiй ПрАТ "Погребищенське АТП 10537", Голова Наглядової ради ПрАТ "Погребищенське АТП 10537"
 
Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: водiй ПрАТ "Погребищенське АТП 10537", Голова Наглядової ради ПрАТ "Погребищенське АТП 10537"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.12.2016, Обрано термiном на 3 роки
9) опис Голова Наглядової ради Тарасюк Олександр Миколайович призначений членом Наглядової ради Рiшенням Позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.12.2016 року (Протокол позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.12.2016 року), та головою наглядової ради на засiданнi Наглядової ради Товариства вiд 20.12.2016 року (Протокол Наглядової ради вiд. 20.12.2016 року). У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Директором. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову раду. У разi неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням. В перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Наглядовiй радi передаються всi повноваження, що вiдносяться до компетенцiї вищого органу управлiння, окрiм тих, що згiдно з законодавством України i Статутом Товариства належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i не можуть бути переданi iншим органам Товариства. До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить: 1) затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв Законом, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 21) формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою; 22) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, який буде укладатись з Директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 111) призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора); 112) затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат; 113) здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства; 114) розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом; 13) обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг. 131) затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях; 161) вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю; 162) вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства. 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону, та про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених статтею 71 Закону. 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 22) надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до статей 65-65-1 Закону; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства. Наглядова Рада: " звiтує перед Загальними зборами Товариства; " визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення; " забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi; " визначає способи управлiння Товариством; " здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi; " забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв; " контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi; " визначає органiзацiйну структуру Товариства; " затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства та фiлiй i представництв; " затверджує за поданням Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi; " приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв), " надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв; " надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених Статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту; " контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг; " приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; " подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; " розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень; " скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням його повноважень; " здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Директора Товариства; заслуховує звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi. ОБРАННЯ ЧЛЕНIВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ Члени Наглядової ради Товариства обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв Товариства на строк не бiльший нiж три роки. Повноваження Наглядової ради (крiм повноважень з пiдготовки, скликання i проведення рiчних зборiв Товариства) припиняються, якщо рiчнi збори Товариства не були проведенi у строк до 30 квiтня третього року повноважень Наглядової ради, або не були прийнятi рiшення про обрання членiв Наглядової ради; затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради; прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради. Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або ревiзором Товариства. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси - представники. Пiд час обрання членiв Наглядової ради разом з iнформацiєю про кожного кандидата (прiзвище, iм'я, по батьковi (найменування) акцiонера, розмiр пакета акцiй, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетенi для кумулятивного голосування зазначається iнформацiя про те, чи є такий кандидат акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв (iз зазначенням iнформацiї про цього акцiонера або акцiонерiв). Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рiшенням Загальних зборiв можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разi рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради приймається Загальними зборами акцiонерiв простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй. Член Наглядової ради, обраний як представник акцiонера може бути замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради. Повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера повинно мiстити iнформацiю про нового члена Наглядової ради, який призначається на замiну вiдкликаного. Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється шляхом кумулятивного голосування. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її кiлькiсного складу, обраного вiдповiдно до вимог Закону Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства. У разi якщо членом Наглядової ради Товариства обирають особу, яка була Директором, така особа не має права протягом трьох рокiв з моменту припинення її повноважень як Директора вносити пропозицiї щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу пiд час голосування з питання обрання аудитора Товариства Загальний стаж роботи 50 рокiв. Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: водiй ПрАТ "Погребищенське АТП 10537", Голова Наглядової ради ПрАТ "Погребищенське АТП 10537". За виконання обов'язкiв голови наглядової ради винагороди у грошовому та натуральному виразi у звiтному перiодi не отримував. На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає. Є акцiонером товариства. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.


1) посада* Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тарасюк Микола Олександрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1982
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 16
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
Приватний пiдприємець, директор ПрАТ "Погребищенське АТП 10537"
 
Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: Приватний пiдприємець, директор ПрАТ "Погребищенське АТП 10537"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.12.2016, невизначений до припинення повноважень за рiшенням Наглядової ради
9) опис Згiдно Статуту - в Товариствi одноосiбний виконавчий орган, а саме Директор, який призначається Наглядовою радою на не визначений термiн до переобрання його Наглядовою радою. Директором Товариства призначено Тарасюка Миколу Олександровича (Протокол Наглядової ради вiд 20.12.2016 року). У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося. Директор є одноосiбним виконавчо-розпорядчим органом АТ, який здiйснює керiвництво всiєю його поточною дiяльнiстю. Директор призначається Наглядовою радою АТ на невизначений термiн. Директором Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової Ради чи Ревiзором. У своїй дiяльностi Директор керується чинним законодавством України, Статутом АТ, Положенням, iншими внутрiшнiми нормативними актами та рiшеннями, прийнятими Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою АТ . У разi неможливостi виконання особою, яка здiйснює повноваження Директора, своїх повноважень, цi повноваження здiйснюються особою, призначеною Наглядовою радою. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директор дiє вiд iменi акцiонерного Товариства у межах, встановлених Статутом АТ i чинним законодавством. Директор на вимогу державних органiв, посадових осiб та акцiонерiв Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрiшнiми Положеннями Товариства. Права та обов'язки Директора визначаються чинним законодавством, Статутом та цим Положенням про виконавчий орган АТ, а також трудовим договором, який вiд iменi Товариства пiдписує голова Наглядової Ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою Радою. У своїй дiяльностi Директор зобов'язаний представляти iнтереси АТ та його акцiонерiв, керуватися документами та рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради. Директор вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Повноваження Директора припиняються за рiшенням Наглядової Ради. Пiдстави припинення повноважень Директора встановлюються чинним законодавством та договором з ним. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради. Директор Товариства за умови погодження своїх дiй з Наглядовою радою: 1.органiзовує i забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв Акцiонерiв та Наглядової Ради; 2.розпоряджається майном Товариства згiдно з дiючим законодавством та цим Статутом; 3.органiзовує господарську дiяльнiсть Товариства, наймає працiвникiв Товариства; 4.визначає та затверджує штатний розпис, посадовi оклади, тарифи та ставки працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв; 5.подає на затвердження Наглядовiй Радi проекти планiв роботи Товариства, а також звiти про їх виконання, здiйснює пiдготовку матерiалiв для розгляду Загальними зборами акцiонерiв; 6.призначає та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, його структурних пiдроздiлiв, встановлює посадовi оклади, заохочує працiвникiв, накладає дисциплiнарнi стягнення; 7.забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства; 8.розподiляє обов'язки мiж керiвним складом Товариства, керiвниками структурних пiдроздiлiв та визначає їх повноваження в забезпеченнi дiяльностi Товариства; 9.вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства згiдно з чинним законодавством. Директор видає накази та iншi розпорядчi документи щодо дiяльностi Товариства, якi є обов'язковими для виконання усiм персоналом Товариства. Рiшення Директор приймає одноосiбно. Для пiдготовки проектiв рiшень Директор використовує апарат персонала. Рiшення оформлюється наказом або розпорядженням. Директор виконує свої обов'язки на пiдставi чинного законодавства, Статуту АТ, цього Положення, а також рiшень Загальних зборiв акцiонерiв АТ та Наглядової ради АТ та їх iнструкцiй. Директор несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв АТ, Наглядової ради, якщо вони не суперечать чинному законодавству та Статуту АТ. Директор у разi невиконання або неналежного виконання ним своїх обов'язкiв несе адмiнiстративну та iншу вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством України. Директор несе майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну АТ порушенням покладених на них обов'язкiв. Загальний стаж роботи 16 рокiв.Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: Приватний пiдприємець, директор ПрАТ "Погребищенське АТП 10537".На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає. За виконання обов'язкiв директора за 2019 рiк отримав заробiтну плату в сумi 121,2 тис. грн, в натуральному виразi винагороди не отримував. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ситнюк Олександр Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1965
5) освіта** Середня
6) стаж роботи (років)** 40
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
водiй ПрАТ "Погребищенське АТП 10537", голова Наглядової ради ПрАТ "Погребищенське АТП 10537"
 
Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: водiй ПрАТ "Погребищенське АТП 10537", голова Наглядової ради ПрАТ "Погребищенське АТП 10537"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.12.2016, Обрано термiном на 3 роки
9) опис Член Наглядової ради Ситнюк Олександр миколайович обрана членом Наглядової ради товариства позачерговими Загальними зборами акцiонерiв товариства вiд 20.12.2016 року (Протокол позачергових Загальних зборiв вiд.20.12.2016 року). У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося В перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Наглядовiй радi передаються всi повноваження, що вiдносяться до компетенцiї вищого органу управлiння, окрiм тих, що згiдно з законодавством України i Статутом Товариства належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i не можуть бути переданi iншим органам Товариства. До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить: 1) затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв Законом, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 21) формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою; 22) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, який буде укладатись з Директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 111) призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора); 112) затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат; 113) здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства; 114) розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом; 13) обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг. 131) затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях; 161) вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю; 162) вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства. 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону, та про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених статтею 71 Закону. 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 22) надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до статей 65-65-1 Закону; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства. Наглядова Рада: " звiтує перед Загальними зборами Товариства; " визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення; " забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi; " визначає способи управлiння Товариством; " здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi; " забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв; " контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi; " визначає органiзацiйну структуру Товариства; " затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства та фiлiй i представництв; " затверджує за поданням Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi; " приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв), " надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв; " надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених Статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту; " контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг; " приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; " подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; " розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень; " скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням його повноважень; " здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Директора Товариства; заслуховує звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi. ОБРАННЯ ЧЛЕНIВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ Члени Наглядової ради Товариства обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв Товариства на строк не бiльший нiж три роки. Повноваження Наглядової ради (крiм повноважень з пiдготовки, скликання i проведення рiчних зборiв Товариства) припиняються, якщо рiчнi збори Товариства не були проведенi у строк до 30 квiтня третього року повноважень Наглядової ради, або не були прийнятi рiшення про обрання членiв Наглядової ради; затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради; прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради. Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або ревiзором Товариства. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси - представники. Пiд час обрання членiв Наглядової ради разом з iнформацiєю про кожного кандидата (прiзвище, iм'я, по батьковi (найменування) акцiонера, розмiр пакета акцiй, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетенi для кумулятивного голосування зазначається iнформацiя про те, чи є такий кандидат акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв (iз зазначенням iнформацiї про цього акцiонера або акцiонерiв). Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рiшенням Загальних зборiв можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разi рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради приймається Загальними зборами акцiонерiв простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй. Член Наглядової ради, обраний як представник акцiонера може бути замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради. Повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера повинно мiстити iнформацiю про нового члена Наглядової ради, який призначається на замiну вiдкликаного. Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється шляхом кумулятивного голосування. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її кiлькiсного складу, обраного вiдповiдно до вимог Закону Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства. У разi якщо членом Наглядової ради Товариства обирають особу, яка була Директором, така особа не має права протягом трьох рокiв з моменту припинення її повноважень як Директора вносити пропозицiї щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу пiд час голосування з питання обрання аудитора Товариства Загальний стаж роботи 40 рокiв. Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: водiй ПрАТ "Погребищенське АТП 10537", голова Наглядової ради ПрАТ "Погребищенське АТП 10537". На iнших пiдприємствах посади не займає. За виконання обов'язкiв члена наглядової ради винагороди у грошовому та натуральному виразi не отримувала. Є акцiонером товариства.Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Латенко Олена Володимирiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1972
5) освіта** Середня-спецiальна, Погребищенське медучилище
6) стаж роботи (років)** 31
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
старший iнспектор вiддiлу кадрiв ПрАТ "Погребищенське АТП 10537", член Наглядової ради ПрАТ "Погребищенське АТП 10537".
 
Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: старший iнспектор вiддiлу кадрiв ПрАТ "Погребищенське АТП 10537", член Наглядової ради ПрАТ "Погребищенське АТП 10537".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.12.2016, Обрано термiном на 3 роки
9) опис Член Наглядлової ради Латенко Олена Володимирiвна обрана членом Наглядової ради товариства позачерговими Загальними зборами акцiонерiв товариства вiд 20.12.2016 року (Протокол позачергових Загальних зборiв вiд.20.12.2016 року). У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося. В перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Наглядовiй радi передаються всi повноваження, що вiдносяться до компетенцiї вищого органу управлiння, окрiм тих, що згiдно з законодавством України i Статутом Товариства належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i не можуть бути переданi iншим органам Товариства. До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить: 1) затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв Законом, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 21) формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою; 22) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, який буде укладатись з Директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 111) призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора); 112) затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат; 113) здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства; 114) розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом; 13) обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг. 131) затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях; 161) вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю; 162) вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства. 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону, та про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених статтею 71 Закону. 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 22) надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до статей 65-65-1 Закону; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства. Наглядова Рада: " звiтує перед Загальними зборами Товариства; " визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення; " забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi; " визначає способи управлiння Товариством; " здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi; " забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв; " контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi; " визначає органiзацiйну структуру Товариства; " затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства та фiлiй i представництв; " затверджує за поданням Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi; " приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв), " надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв; " надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених Статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту; " контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг; " приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; " подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; " розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень; " скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням його повноважень; " здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Директора Товариства; заслуховує звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi. ОБРАННЯ ЧЛЕНIВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ Члени Наглядової ради Товариства обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв Товариства на строк не бiльший нiж три роки. Повноваження Наглядової ради (крiм повноважень з пiдготовки, скликання i проведення рiчних зборiв Товариства) припиняються, якщо рiчнi збори Товариства не були проведенi у строк до 30 квiтня третього року повноважень Наглядової ради, або не були прийнятi рiшення про обрання членiв Наглядової ради; затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради; прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради. Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або ревiзором Товариства. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси - представники. Пiд час обрання членiв Наглядової ради разом з iнформацiєю про кожного кандидата (прiзвище, iм'я, по батьковi (найменування) акцiонера, розмiр пакета акцiй, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетенi для кумулятивного голосування зазначається iнформацiя про те, чи є такий кандидат акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв (iз зазначенням iнформацiї про цього акцiонера або акцiонерiв). Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рiшенням Загальних зборiв можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разi рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради приймається Загальними зборами акцiонерiв простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй. Член Наглядової ради, обраний як представник акцiонера може бути замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради. Повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера повинно мiстити iнформацiю про нового члена Наглядової ради, який призначається на замiну вiдкликаного. Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється шляхом кумулятивного голосування. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її кiлькiсного складу, обраного вiдповiдно до вимог Закону Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства. У разi якщо членом Наглядової ради Товариства обирають особу, яка була Директором, така особа не має права протягом трьох рокiв з моменту припинення її повноважень як Директора вносити пропозицiї щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу пiд час голосування з питання обрання аудитора Товариства Загальний стаж роботи 31 рiк. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: старший iнспектор вiддiлу кадрiв ПрАТ "Погребищенське АТП 10537", член Наглядової ради ПрАТ "Погребищенське АТП 10537". На iнших пiдприємствах посади не займає. За виконання обов'язкiв члена наглядової ради винагороди у грошовому та натуральному виразi не отримувала. Є акцiонером товариства. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.


1) посада* Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гавриш Сергiй Сергiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1986
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 13
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
приватний пiдприємець, Ревiзор ПрАТ "Погребищенське АТП 10537".
 
Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: приватний пiдприємець, Ревiзор ПрАТ "Погребищенське АТП 10537"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.12.2016, Обрано термiном на 3 роки
9) опис Ревiзор Товариства Гавриш Сергiй Сергiйович обраний на посаду вiдповiдно до рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 20.12.2016 року. У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося. Ревiзор є органом, який здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю АТ. Ревiзор здiйснює свою дiяльнiсть шляхом проведення планових та позапланових перевiрок документацiї АТ, а також службових розслiдувань по фактах виявлених порушень. Ревiзор проводить службовi розслiдування за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв або Наглядової ради. У своїй дiяльностi Ревiзор керується чинним законодавством України, Статутом АТ, Положенням, iншими внутрiшнiми нормативними актами, прийнятими Наглядовою радою АТ. Ревiзор вiдповiдно до покладених на нього завдань контролює та перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть директора АТ, дотримання ним вимог Статуту АТ та внутрiшнiх нормативних актiв, зокрема: - виконання встановлених Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою планiв та основних напрямкiв дiяльностi АТ; - виконання рiшень директора з питань фiнансово-господарської дiяльностi та їх вiдповiднiсть чинному законодавству i Статуту АТ; - виконання рiшень по усуненню недолiкiв, що виявленi попередньою ревiзiєю; - стан розрахункiв по акцiях з акцiонерами, дотримання прав їх власникiв щодо правил розподiлу прибутку, переваг i пiльг у придбаннi акцiй нових емiсiй; - дотримання порядку, передбаченого установчими документами, по оплатi акцiй акцiонерами; - вжиття Директором заходiв по недопущенню непродуктивних витрат, а у разi їх наявностi - вжиття вiдповiдних заходiв до безпосереднiх винуватцiв; - вiрнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв, а також вiрнiсть розрахункiв з банкiвськими установами; - вiрнiсть визначення розмiру статутного капiталу АТ i вiдповiдної кiлькостi акцiй, що випускаються, рух статутного капiталу; - використання коштiв резервного капiталу та iнших фондiв АТ, що формуються за рахунок прибутку; - сплату акцiонерами встановлених вiдсоткiв за несвоєчасну оплату акцiй, що ними купуються; - стан каси i майна АТ. Ревiзор зобов'язаний: - проводити перевiрки щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть АТ, який подається Директором, а також каси та майна; - розглядати кошториси витрат та плани АТ; - здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв; - давати висновки по рiчним звiтам та балансам, без яких Загальнi збори акцiонерiв не вправi затверджувати звiт та баланс; - вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв АТ у разi виникнення загрози iстотним iнтересам АТ або виявлення зловживань посадових осiб АТ; - повiдомляти Загальнi збори акцiонерiв, а в перiод мiж ними - Наглядову раду АТ про всi виявленi у ходi перевiрок чи розслiдувань недолiки та зловживання посадових осiб АТ. Ревiзор має право: - вимагати надання всiх документiв, необхiдних для проведення перевiрок та розслiдувань; - вимагати особистих пояснень посадових осiб АТ; - брати участь з правом дорадчого голосу в засiданнях Наглядової ради АТ; - проводити службовi розслiдування; - вносити на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв або Наглядової ради АТ' питання стосовно дiяльностi або бездiяльностi тих чи iнших посадових осiб АТ; - вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв, а також бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. - вимагати залучення до участi у перевiрках, що проводяться, посадових осiб та спiвробiтникiв апарату АТ; - отримувати винагороду у розмiрах та в порядку, встановленому Загальними зборами АТ. Ревiзор проводить черговi та позачерговi перевiрки. Чергову перевiрку Ревiзор проводить за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi за рiк для подання висновку по рiчному звiту та балансу. Черговi перевiрки проводяться без спецiального рiшення органiв управлiння АТ. Позачерговi перевiрки Ревiзор проводить: - по рiшенню Загальних зборiв акцiонерiв АТ; - по рiшенню Наглядової ради АТ; - за власною iнiцiативою; За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства за результатами фiнансового року ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: -пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; -факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Ревiзор розглядає та вирiшує питання: - затвердження висновкiв по проведених перевiрках; - матерiали, що дають пiдстави для проведення службових розслiдувань; - проведення службових розслiдувань по конкретних фактах; - затвердження висновкiв по матерiалах службових розслiдувань; - додержання Статуту АТ та iнших документiв внутрiшньої процедури АТ; - iншi питання контрольно-ревiзiйної дiяльностi. Ревiзор пiсля перевiрки рiчного звiту та балансу передає один примiрник затвердженого по ним висновку Наглядовiй радi i директору АТ, та виносить його зi своїми поясненнями на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв АТ. Ревiзор несе персональну вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть вiдомостей, якi мiстяться у його висновках та рiшеннях, а також в iнших документах, що пiдготовленi ним. Ревiзор у разi порушення, невиконання, або неналежного виконання ним своїх обов'язкiв несе дисциплiнарну, адмiнiстративну та iншу вiдповiдальнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України i положень внутрiшнiх нормативних актiв. Загальний стаж роботи 13 рокiв. Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: приватний пiдприємець, Ревiзор ПрАТ "Погребищенське АТП 10537". За виконання обов'язкiв ревiзора товариства у звiтному перiодi винагороди у грошовому i натуральному виразi не отримував. На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
1 2 3 4 5 6 7
Голова наглядової радиТарасюк Олександр Миколайовичд/н10701050.00461070100
ДиректорТарасюк Микола Олександровичд/н0000
Член наглядової радиСитнюк Олександр Миколайовичд/н8000.37388000
Член наглядової радиЛатенко Олена Володимирiвнад/н100.0041100
РевiзорГавриш Сергiй Сергiйовичд/н0000
Усього 107820 50.3825 107820 0