Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 
Дата розміщення: 06.04.2020

Річний звіт за 2019 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Укрекобудiнвест"
Організаційно-правова форма* Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 34355660
Місцезнаходження** ., м. Київ, ., м.Київ, 04116, вул.Старокиївська 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №263416
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 4869137
Факс (044) 4869137
Вид діяльності депозитана дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Депозитарна установа надає послуги щодо зберiгання цiнних паперiв незалежно вiд форми їх випуску, вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах, обслуговування операцiй на цих рахунках та обслуговування операцiй емiтента щодо випущених ним цiнних паперiв. У звiтному перiодi Депозитарної установи Емiтент не змiнював.

* Область заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

** Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма* Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження** ., м. Київ, ., м.Київ, 04107, вул.Тропiнiна 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності .
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ .
Дата видачі ліцензії або іншого документа д/н
Міжміський код та телефон (044) 591-04-04
Факс (044) 591-04-04
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" здiйснює послуги iз зберiгання глобального сертифiката цiнних паперiв i здiйснює послуги з облiку переходу прав власностi на цiннi папери. Дiяльнiсть Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" не пiдлягає лiцензуванню та здiйснюється вiдповiдно до Правил Центрального депозитарiю та Регламенту провадження депозитарної дiяльностi Центрального депозитарiю цiнних паперiв

* Область заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

** Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи АУДИТОРСЬКА ФIРМА "НИВА-АУДИТ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
Організаційно-правова форма* Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 21095329
Місцезнаходження** ., Рівненська область, ., м.Рiвне, 33028, вул.Лермонтова, будинок 5А кв.1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0146
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон 0965791355
Факс 0965791355
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис Аудиторська дiяльнiсть

* Область заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

** Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Державна установа <Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку ДУ Агенство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України
Організаційно-правова форма* Державне підприємство
Код за ЄДРПОУ 21676262
Місцезнаходження** ., м. Київ, ., м.Київ, 1206, вул.Антоновича 51
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності .
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ .
Дата видачі ліцензії або іншого документа д/н
Міжміський код та телефон (044)4983815
Факс (044)4983816
Вид діяльності регулювання та сприяння ефективному веденню економiчної дiяльностi
Опис Iнформацiйнi послуги щодо оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасника фондового ринку та подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних до Комiсiї (рiчне обслуговування) за перiод з 1кв. 2020р. по 4кв 2020 р.

* Область заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

** Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.