Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 
Дата розміщення: 06.04.2020

Річний звіт за 2019 рік

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
кількість членів наглядової ради - акціонерів 3
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів 0
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів 0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так* Ні*
З питань аудиту   X
З питань призначень   X
З питань винагород   X
Інше (запишіть) У складi Наглядової ради комiтетiв не призначено

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.

У складi Наглядової ради комiтетiв не призначено - оцiнка ефективностi їх роботи не здiйснювалась

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

У складi Наглядової ради комiтетiв не призначено - оцiнка ефективностi їх роботи не здiйснювалась - засiдання не скликалися.

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так* Ні*
Винагорода є фіксованою сумою   X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X  
Інше (запишіть) немає

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так* Ні*
Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X
Знання у сфері фінансів і менеджменту   X
Особисті якості (чесність, відповідальність)   X
Відсутність конфлікту інтересів   X
Граничний вік   X
Відсутні будьякі вимоги X  
Інше (запишіть):     X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так* Ні*
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X  
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками   X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена   X
Інше (запишіть) немає

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень:
Перше засiдання Наглядової ради Товариства вiдбулося 03.02.2019 року на якому прийняли рiшення рiчнi Загальнi збори акцiонерiв товариства через вiдсутнiсть коштiв не скликати. Друге асiдання Наглядової ради Товариства вiдбулося 03.02.2019 року на якому прийняли рiшення рiчнi Загальнi збори акцiонерiв товариства через вiдсутнiсть коштiв не скликати. Третє засiдання Наглядової ради вiдбулося 04.02.2019 року на якому розглянули питання про надання в оренду автобуса. Четверте засiдання Наглядової ради Товариства вiдбулося 18.02.2019 року на якому прийняли рiшення "Про затвердження рiчного звiту про результати фiнансово-господарської дiяльнiсть Приватного акцiонерного товариства "Погребищенське АТП-10537" за звiтний 2018 рiк". П'яте засiдання Наглядової ради вiдбулося 19.02.2019 року на якому розглянули питання про продаж автобуса. Шосте засiдання Наглядової ради вiдбулося 21.02.2019 року на якому розглянули питання про придбання автобуса. Сьоме засiдання Наглядової ради вiдбулося 14.03.2019 року на якому розглянули питання про придбання автобуса. Восьме засiдання Наглядової ради вiдбулося 28.06.2019 року на якому розглянули питання про внесення змiн до видiв економiчної дiяльностi .

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?*

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) ні так так ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) ні так так ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету так ні ні ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу ні так ні ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради так ні ні ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії так ні ні ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу ні так ні ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради так ні ні ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу так так ні ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій так так ні ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій так так ні ні
Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів ні ні ні так

___________

* Ставити "так" або "ні" у відповідних графах

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? ні

Звіт керівництва (звіт про управління): продовження

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

Так* Ні*
Положення про загальні збори акціонерів X  
Положення про наглядову раду X  
Положення про виконавчий орган X  
Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X
Положення про ревізійну комісію (або ревізію) X  
Положення про акції акціонерного товариства   X
Положення про порядок розподілу прибутку   X
Інше (запишіть) немає

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності ні так так так так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу ні так ні ні так
Інформація про склад органів управління товариства так так так так так
Статут та внутрішні документи ні ні так так так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення ні ні так так так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства так ні ні ні ні

___________

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так* Ні*
Не проводились взагалі   X
Менше ніж раз на рік   X
Раз на рік   X
Частіше ніж раз на рік   X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

Так* Ні*
Загальні збори акціонерів   X
Наглядова рада X  
Виконавчий орган   X
Інше (запишіть) немає

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так* Ні*
З власної ініціативи X  
За дорученням загальних зборів   X
За дорученням наглядової ради X  
За зверненням виконавчого органу   X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X
Інше (запишіть) немає

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.