Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 
Дата розміщення: 06.04.2020

Річний звіт за 2019 рік

XXII. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Міжнародний ідентифікаційний номер Кількість акцій у випуску (шт.) Загальна номінальна вартість (грн) Загальна кількість голосуючих акцій (шт.) Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.) Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1 2 3 4 5 6 7 8
23.12.2010175/02/1/10UA40001070982140005350014336200
Наводиться додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації:
Акцiї акцiонерiв, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цiнних паперах вiд власного iменi, вiдповiдно до вимоги пункту 10 Прикiнцевих положень Закону України "Про депозитарну систему" не враховуються при визначеннi кворуму i голосуваннi. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй станом на 31.12.2019 року, якi мають право на участь у Загальних зборах складає - 143362 голосуючих акцiй. На особовому рахунку Товариства цiннi папери, як викупленi, не облiковуються. Будь-яких iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на Загальних зборах Товариства немає.