Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 
Дата розміщення: 06.04.2020

Річний звіт за 2019 рік

Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки
1 2
Згiдно Статуту - в Товариствi одноосiбний виконавчий орган, а саме Директор, який призначається Наглядовою радою на не визначений термiн до переобрання його Наглядовою радою. Директором Товариства призначено Тарасюка Миколу Олександровича (Протокол Наглядової ради вiд 20.12.2016 року). Директором Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової Ради чи Ревiзором Товариства. Директор обирається Наглядовою Радою Товариства на невизначений строк до припинення його повноважень за рiшенням Наглядової ради. Директор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства. Директор на вимогу державних органiв, посадових осiб та акцiонерiв Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених Законом, Статутом та внутрiшнiми Положеннями Товариства. Права та обов'язки Директора Товариства визначаються Законом, iншими актами законодавства, Статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Наглядовою радою. Порядок прийняття рiшень встановлюється Статутом Товариства. Директор вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства. Повноваження Директора припиняються за рiшенням Наглядової Ради. Пiдстави припинення повноважень Директора встановлюються законодавством, а також контрактом, укладеним з ним. Директор за погодженням з Наглядовою Радою: " вiд iменi Товариства укладає договори та iншi угоди (контракти), зокрема угоди купiвлi-продажу, пiдряду, страхування майна, перевезень, зберiгання, доручення, комiсiї, оренди тощо; " вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; " приймає рiшення про одержання банкiвського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, вiдсоткової ставки, прав та обов'язкiв сторiн, передачу пiд заставу майна для забезпечення кредиту, пiдписання кредитного договору, договору застави та iнших документiв, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави; " приймає рiшення по призначенню i звiльненню з посади головного бухгалтера, керiвникiв структурних пiдроздiлiв, по створенню iнших органiв, необхiдних для виконання функцiй Товариства;
Опис:
Директор: " несе повну вiдповiдальнiсть за фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства в цiлому, а також по окремих напрямках; " веде справи у всiх судових установах за всiма правами, наданими законодавством позивачу, вiдповiдачу, третiй особi, в тому числi з правом повної або часткової вiдмови вiд позовних вимог, визнання позову, змiни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшення суду; " розпоряджається майном Товариства, включаючи фiнансовi кошти, згiдно з дiючим законодавством та цим Статутом; " органiзовує i забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради; " представляє iнтереси Товариства на пiдприємствах, в органiзацiях, установах та вiдповiдних державних i громадських органах, як в Українi, так i за кордоном; " вiдкриває рахунки в банках; " органiзовує господарську, комерцiйну та iнвестицiйну дiяльнiсть Товариства, наймає працiвникiв Товариства; " визначає та затверджує штатний розпис, посадовi оклади, тарифи та ставки працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв; " подає на затвердження Наглядовiй Радi проекти планiв роботи Товариства, а також звiти про їх виконання, здiйснює пiдготовку матерiалiв для розгляду Загальними зборами акцiонерiв; " призначає та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, встановлює посадовi оклади, заохочує працiвникiв, накладає дисциплiнарнi стягнення; " забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства; " розподiляє обов'язки мiж керiвним складом Товариства, керiвниками структурних пiдроздiлiв та визначає їх повноваження в забезпеченнi дiяльностi Товариства; Директор видає накази та iншi розпорядчi документи щодо дiяльностi Товариства, якi є обов'язковими для виконання усiм персоналом Товариства.