Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 
Дата розміщення: 06.04.2020

Річний звіт за 2019 рік

Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах акціонерів

Загальна кількість акцій Кількість акцій з обмеженнями Підстава виникнення обмеження Дата виникнення обмеження
1 2 3 4
21400070368д/нАкцiї акцiонерiв, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цiнних паперах вiд власного iменi, вiдповiдно до вимоги пункту 10 Прикiнцевих положень Закону України "Про депозитарну систему" не враховуються при визначеннi кворуму i голосуваннi. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй станом на 31.12.2019 року, якi мають право на участь у Загальних зборах складає - 143362 голосуючих акцiй. На особовому рахунку Товариства цiннi папери, як викупленi, не облiковуються. Будь-яких iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на Загальних зборах Товариства немає.