Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 
Дата розміщення: 06.04.2020

Річний звіт за 2019 рік

Твердження щодо річної інформації

Інформація має містити офіційну позицію осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.
Рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки Товариства, а звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими Товариство стикається у своїй господарськiй дiяльностi. Посилаючись на основнi фактори дiяльностi Товариства, а саме: Товариство не здiйснило публiчну пропозицiю акцiй, акцiї не допущенi до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру, але "Рiчна iнформацiю емiтента цiнних паперiв (рiчний звiт) за 2019 рiк подається за результатами перевiрки фiнансової звiтностi Ревiзором та з пiдтвердженням рiчної фiнансової звiтностi аудиторомАУДИТОРСЬКА ФIРМА "НИВА-АУДИТ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ. Аудитор пiсля проведеного огляду фiнансової звiтностi ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" (додається), що складається з Балансу (Форма № 1 м) складеного станом на 31.12.2019 року; Звiту про фiнансовi результати (Форма № 2 м) складеного станом на 31.12.2019 року за рiк, зробив Висновок iз застереженням щодо огляду iсторичної фiнансової звiтностi: "У результатi нашого огляду, за винятком впливу питання, описаного у параграфi "Основа для висновку iз застереженням", нiщо не привернуло нашої уваги, що дало би нам пiдстави вважати, що фiнансова звiтнiсть не вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПрАТ " Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537 " на 31 грудня 2019 року, та її фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку". Так як цього вимагає ст.40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" Звiт керiвництва попередньо подавався на розгляд суб'єкту аудиторської дiяльностi АУДИТОРСЬКА ФIРМА "НИВА-АУДИТ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ для перевiрки iнформацiї та висловлення думки аудитора щодо звiту керiвництва та звiту з корпоративного управлiння Товариства. В своєму заключеннi Аудитор пiдтвердив правдивiсть висвiтленої iнформацiї у Звiтi керiвництва та висловив позитивну думку щодо питань з корпоративного управлiння. Думка аудитора щодо iнформацiї зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння, окрiм iнформацiї, щодо якої сформовано параграф "Висновок iз застереженням щодо огляду iсторичної фiнансової звiтностi" "Ця думка складена за вимогами та у вiдповiдностi до ч. 3 статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змiнами та доповненнями, Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, виданих Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання впевненостi (РМСАНВ), затверджених в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням АПУ вiд 26.01.2017 року №338/8 , Рiшення Аудиторської палати України №9 вiд 13.03.2019 року "Про затвердження Рекомендацiй з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему "Новi вимоги до аудиторського звiту" (частина 2 питання 2.3.2) та з урахуванням iнших нормативних актiв, що регулюють дiяльнiсть учасникiв Фондового ринку. Ми перевiрили iнформацiю зазначену у Звiтi про корпоративне управлiння ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" складеного на 31.грудня 2019 року за 2019 рiк, а саме: " щодо зазначених посилань на внутрiшнi документи ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" з органiзацiї корпоративного управлiння ; " щодо наявних пояснень у разi наявностi вiдхилень вiд положень Кодексу корпоративного управлiння; " щодо наведеної iнформацiї про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" та щодо iнформацiї про прийнятi на цих зборах рiщення; " щодо зазначеної iнформацiї про персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537", їхнiх комiтетiв, iнформацiї про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшеннях. Ми пiдтверджуємо зазначену iнформацiю, щодо вище вказаних питань. Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi докази для висловлення нашої думки . На нашу думку iнформацiя зазначена у Звiтi про корпоративне управлiння ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" щодо таких питань, як: - щодо опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента; - щодо перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента; - щодо зазначеної iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента; - щодо визначеного порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента; - щодо визначених повноважень посадових осiб емiтента. у всiх суттєвих аспектах виходячи зi встановлених критерiїв є достовiрною та викладено емiтентом згiдно вимог ч. 3 статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд вiд 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змiнами та доповненнями. На основi виконаних процедур та отриманих доказiв нiщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" не дотримався в усiх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змiнами та доповненнями та Принципiв корпоративного управлiння, затверджених рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014 року №955". ПРОПОНУЮ: Затвердити рiчну iнформацiю Емiтента цiнних паперiв ПрАТ "Погребищенське АТП-10537" за 2019 рiк та погодити її оприлюднення на власному сайтi Товариства, на загальнодоступнiй базi данних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку та подати рiчну iнформацiю до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку не пiзнiше 30 квiтня 2020 року.