Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 
Дата розміщення: 06.04.2020

Річний звіт за 2019 рік

ЗМІСТ

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента  
7. Інформація про судові справи емітента  
8. Інформація про штрафні санкції емітента  
9. Опис бізнесу X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X
10.1. Інформація про органи управління X
10.2. Інформація про посадових осіб емітента X
10.2.1 Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
10.2.2 Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
10.2.3 Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення  
10.3 Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) X
11. Звіт керівництва (звіт про управління) X
11.1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X
11.2. Інформація про розвиток емітента X
11.3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента X
11.3.1. Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування X
11.3.2. Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків X
11.4. Звіт про корпоративне управління X
11.4.1. Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X
11.4.2. Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати X
11.4.3. Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги X
11.4.4. Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X
11.4.5. Інформація про наглядову раду X
11.4.6. Інформація про виконавчий орган X
11.4.7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента X
11.4.8. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента X
11.4.9. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента X
11.4.10. Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X
11.4.11. Повноваження посадових осіб емітента X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру X
17.1. Інформація про випуски акцій емітента X
17.2.Інформація про облігації емітента  
17.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
17.4. Інформація про похідні цінні папери емітента  
17.5. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
17.6. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента  
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів  
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X
24.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
24.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента X
24.3. Інформація про зобов'язання емітента X
24.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
24.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції  
24.6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  
26. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  
27. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  
29. Річна фінансова звітність X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)  
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду  
36. Примітки  
1. Товариство не приймало участi у створеннi iнших юридичних осiб, iнформацiя не надається 2. Посада корпоративного секретаря в товариствi вiдсутня, iнформацiя не надається. 3. Товариство не подає у звiтi iнформацiю про рейтингове агенство, таак як у його статутному капiталi державної частки немає, товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави i не займає монопольного становища. 4. Судових справ, строною який виступав Емiтент або його посадовi особи у звiтному перiодi не було, iнформацiя не надається. 5. Штрафних санкцiй за порушення чинного законодавства у звiтному перiодi не було, iнформацiя не надається. 6. Будь-якої винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення на Товариствi не передбачається , iнформацiя не надаєтья 7. Засновником товариства на момент створення виступила держава в особi регiонального вiддiлення ФДМУ. Станом на кiнець звiтного перiоду засновник акцiями товариства не володiє - iнформацiя у звiтi не надається. 8. Змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не вiдбувалось, iнформацiя не надається. 9. Змiни осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй не було, iнформацiя не надається. 10. Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй вiдсутня, iнформацiя не надається 11. Товариство не випускало iнших цiнних паперiв крiм акцiй, тому iнформацiя про них вiдсутня. 12. Емiтент у звiтному перiодi не здiйснював викупу власних акцiй, iнформацiя вiдсутня 13. Товариство не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, тому звiт про стан об'єктiв нерухомостi не надається. 14. У власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента немає, iнформацiя не надається. 15. Фiлiй або iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Емiтент не має - iнформацiя у звiтi не надається. 16. У звiтному перiодi товариство дивiденди не виплачувало, iнформацiя не надається. 17. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї , та про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не подається, так як дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод менший за 5 млн. грн. 18. Товариство не випускало боргових цiнних паперiв, рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя вiдсутня 19. Товариством не приймалося рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, iнформацiя не надається. 20. У звiтному перiодi не вiдбувалося подiй, якi могли б вплинути на результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства - iнформацiя про особливу iфнормацiю не надається. 21. Товариством не приймалося рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, iнформацiя не надається. 22.Товариством не приймалося рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, iнформацiя не надається. 23. Товариство не проводило випуску борогових цiнних паперiв, тому iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових ЦП не подається 24. Iнформацiї про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) емiтента, в наявнстi емiтента немає- iнформацiя не надається. 25. Iнформацiї про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль на Емiтентом немає, iнформацiя не надається. 26. Емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв, тому у звiтi не надана iнформацiя про: iпотечнi ЦП; випуски iпотечних облiгацiй; розмiр iпотечного покриття i зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим покриттям; спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром зобов'язань за iпотечними облiгацiями; про замiни iпотечних активiв; про структуру iпотечного покриття i iпотечних облiгацiй; про вiдомостi щодо пiдстав виникнення прав на iпотечнi активи; про випуски iпотечних сертифiкатiв. 28. Товариство не має ФОН - iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, осiб, якi володiють ФОН; розрахунок вартостi чистих активiв ФОН; правила ФОН не надається 29. У звiтному перiодi товариство не скликало загальнi збори, iнформацiя не надається