Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 
Дата розміщення: 06.04.2020

Річний звіт за 2019 рік

XI Звіт керівництва (звіт про управління)

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента Звiтний 2019 рiк вiдзначався роботою в складних економiчних умовах. За пiдсумками фiнансового року Товариство отримало прибуток в сумi 217,2 тис.грн. Протягом звiтного року Товариство здiйснювало заходи по недопущенню виникнення заборгованостi по заробiтнiй платi та по сплатi податкiв.
Інформація про розвиток емітента Основна дiяльнiсть - перевезення пасажирiв за марштруами, та виконання пасажирських перевезень по разовим замовленням. До основних проблем, якi потрiбно вирiшувати належать велика конкуренцiя та високi цiни на паливно-мастильнi матерiали та запаснi частини, непомiрнi податки. Конкурентами є приватнi власники, якi мають нову технiку.
Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента Укладення дериватiвiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом на Товариствi не вiдбувалося.
Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування З часу свого виникнення пiдприємницька дiяльнiсть завжди зазнає впливу дiї рiзних факторiв або, так званих, - ризикiв. Нинi без ризикової пiдприємницької дiяльностi не iснує. Хеджування - дiяльнiсть, яка спрямована на створення захисту вiд можливих втрат у майбутньому, тобто це дiї Товариства з мiнiмiзацiї цiнових ризикiв. Фiнансовi ризики завжди пов'язанi з небезпекою втрати грошових коштiв. Необхiдною умовою досягнення успiхiв у сферi дiяльностi, яка характеризується пiдвищеною ризиковiстю, є створення та вдосконалення систем управлiння ризиками, що дозволяють виявити, оцiнити та проконтролювати ризик. До основних ризикiв можна вiднести зменшення кiлькостi пасажирiв, збiльшення вартостi на паливо - мастильнi матерiали, запаснi частини, коливання курсу валют, постiйне збiльшення нелегальних перевiзникiв,скорочення оновлення основних фондiв, незадовiльна якiсть дорiг, що призводить до постiйного ремонту автомобiлiв, Для забезпечення фiнансової стабiльностi в країнах з високим розвитком економiки набув поширення метод управлiння ризиками - хеджування. Хеджування є результатом функцiонування та розвитку ринку похiдних строкових контрактiв. Такий метод управлiння ризиками на товариствi вiдсутнiй . Полiтика ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" щодо управлiння ризиками має першочергове значення для ведення бiзнесу Товариства i є важливим елементом її дiяльностi. Полiтика управлiння ризиками сконцентрована на непередбачуваностi фiнансових ринкiв i нацiлена на мiнiмiзацiю потенцiйного негативного впливу на фiнансовi показники Товариства. Оперативний i юридичний контроль ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" має на метi забезпечувати належне функцiонування внутрiшньої полiтики та процедур з метою мiнiмiзацiї операцiйних i юридичних ризикiв. Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з фiнансовими ризиками i вартiсть чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись унаслiдок впливу суб'єктивних чинникiв та об'єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь точно передбачити неможливо. До таких фiнансових ризикiв ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" вiднесено ринковий ризик та ризик лiквiдностi. Полiтика з управлiння ризиками ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" орiєнтована на визначення, аналiз i управлiння ризиками, з якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постiйний монiторинг за рiвнем ризикiв, дотриманням встановлених обмежень та полiтики управлiння ризиками. Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на основi розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на вартiсть чистих активiв та застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення. Система управлiння ризиками у 2019 роцi ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" розкрита у внутрiшнiх положеннях ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Проте при здiйсненнiвнутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи,вони включають в себе такi елементи,як: 1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис); 2) бухгалтерський управлiнський облiк(розподiл обов'язкiв,нормування витрат); 3) аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування). Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння пiдприємством. Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Наражання на фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства.
Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства,якi несуть в собi фiнансовi ризики,включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються наступним фiнансовим ризикам: -ринковий ризик:змiни на ринкуможуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового ризику; ризик втрати лiквiдностi:товариствоможе не виконати своїхзобов'язань з причини недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною,нiж їхня справедлива вартiсть,з метою погашення зобов'язань; -кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов'язань контрагентами (дебiторами). Ринковий ризик Всi фiнансовi iнструменти схильнi до ринкового ризику - ризику того, що майбутнi ринковi умови можуть знецiнити iнструмент. Пiдприємство пiддається валютному ризику, тому що у звiтному роцi здiйснювало валютнi операцiї i має валютнi залишки та заборгованостi. Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового iнструмента буде змiнюватися внаслiдок змiн ринкових цiн. Цi змiни можуть бути викликанi факторами, характерними для окремого iнструменту або факторами, якi впливають на всi iнструменти ринку. Процентних фiнансових зобов'язань немає. Пiдприємство не пiддається ризику коливання процентних ставок, оскiльки не маєкредитiв. Ризик втрати лiквiдностi Товариство перiодично проводить монiторинг показникiв лiквiдностi та вживає заходiв,для запобiгання зниження встановлених показникiв лiквiдностi. Товариство має доступ до фiнансування у достатньому обсязi. Пiдприємство здiйснює контроль лiквiдностi, шляхом планування поточної лiквiдностi. Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами,а також прогнознi потоки грошових коштiв вi доперацiйної дiяльностi. Кредитний ризик Пiдприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебiтор не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється.Управлiння кредитним ризиком здiйснюється, в основному, за допомогою аналiзу здатностi контрагента сплатити заборгованiсть. Пiдприємство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Кредитний ризик стосується дебiторської заборгованостi. Дебiторська заборгованiсть регулярно перевiряється на iснування ознак знецiнення, створюються резерви пiд знецiнення занеобхiдностi. Крiм зазначених вище,суттєвий впливн адiяльнiсть Товариства можуть мати так i зовнiшнi ризики,як: - нестабiльнiсть, суперечливiстьзаконодавства; - непередбаченi дiї державнихорганiв; - нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.)полiтики; - непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку; - непередбаченi дiї конкурентiв. Служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками не створено.Менеджмен тприймає рiшення змiнiмазацiї ризикiв,спираючись на власнi знання та досвiд,та застосовуючи наявнi ресурси.
Посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент В своїй роботi Товариство керується нормами Законiв України "Про акцiонернi товариства", "Про цiннi папери та фондовий ринок", iншi нормативнi документи, Статутом, затвердженим Загальними зборами акцiонерiв вiд 23.04.2018 року, внутрiшнiми положеннями: "Про Загальнi збори акцiонерiв", "Про Наглядову раду", "Про ревiзора", "Про виконавчий орган".Установчi документи та внутрiшнi Положення розмiщенi на власному сайтi Товариства http://www. 00426354.pat.ua. Власний кодекс корпоративного управлiння Товариством не затверджувався i не використовується.
Посилання на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнших кодексiв корпоратвного управлiння Товариством не застосовується.
Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги Практики корпоративного управлiння застосованої понад визначенi законодавством вимоги немає, так як в своїй роботi Товариство не керується кодексом корпоративного управлiння.
У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій Вiдхилень вiд положень корпоративного управлiння немає, так як в своїй роботi Товариство не керується кодексом корпоративного управлiння.
Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента немає
Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення До посадових осiб Товариства належать: голова та члени Наглядової ради, директор, Ревiзор. Iншого органу управлiння Товариство не утворювало i утворення iншого органу Статутом Товариства не передбачено. Директор призначається рiшенням Наглядової Ради i здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Звiльнення директора вiдбувається за рiшенням Наглядової ради. Члени Наглядової Ради Товариства обираються Загальними зборами акцiонерiв. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси. Обрання членiв Наглядової Ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування. Наглядова рада може бути вiдкликана достроково або переобрана пiсля закiнчення строку, на який вона обиралась, виключно Загальними зборами акцiонерiв Товариства. За Статутом Товариства без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються: - за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; - в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; - в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; - в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; - у разi отримання акцiонерним Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, який є представником акцiонера. Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової Ради. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової Ради. Ревiзор Товариства обираються Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Ревiзор може бути вiдкликаний достроково або переобраний пiсля закiнчення строку, на який вiн обирався, виключно Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Виплата будь-яких винагород та компенсацiй посадовим особам товариства при звiльненнi Статутом не передбачена.
Повноваження посадових осіб емітента ПОВНОВАЖЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. В перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Наглядовiй радi передаються всi повноваження, що вiдносяться до компетенцiї вищого органу управлiння, окрiм тих, що згiдно з законодавством України i Статутом Товариства належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i не можуть бути переданi iншим органам Товариства. До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить: 1) затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв Законом, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 21) формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою; 22) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, який буде укладатись з Директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 111) призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора); 112) затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат; 113) здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства; 114) розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом; 13) обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг. 131) затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях; 161) вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю; 162) вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства. 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону, та про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених статтею 71 Закону. 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 22) надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до статей 65-65-1 Закону; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства. Наглядова Рада: " звiтує перед Загальними зборами Товариства; " визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення; " забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi; " визначає способи управлiння Товариством; " здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi; " забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв; " контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi; " визначає органiзацiйну структуру Товариства; " затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства та фiлiй i представництв; " затверджує за поданням Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi; " приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв), " надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв; " надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених Статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту; " контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг; " приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; " подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; " розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень; " скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням його повноважень; " здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Директора Товариства; заслуховує звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi. ОБРАННЯ ЧЛЕНIВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ Члени Наглядової ради Товариства обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв Товариства на строк не бiльший нiж три роки. Повноваження Наглядової ради (крiм повноважень з пiдготовки, скликання i проведення рiчних зборiв Товариства) припиняються, якщо рiчнi збори Товариства не були проведенi у строк до 30 квiтня третього року повноважень Наглядової ради, або не були прийнятi рiшення про обрання членiв Наглядової ради; затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради; прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради. Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або ревiзором Товариства. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси - представники. Пiд час обрання членiв Наглядової ради разом з iнформацiєю про кожного кандидата (прiзвище, iм'я, по батьковi (найменування) акцiонера, розмiр пакета акцiй, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетенi для кумулятивного голосування зазначається iнформацiя про те, чи є такий кандидат акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв (iз зазначенням iнформацiї про цього акцiонера або акцiонерiв). Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рiшенням Загальних зборiв можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разi рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради приймається Загальними зборами акцiонерiв простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй. Член Наглядової ради, обраний як представник акцiонера може бути замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради. Повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера повинно мiстити iнформацiю про нового члена Наглядової ради, який призначається на замiну вiдкликаного. Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється шляхом кумулятивного голосування. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її кiлькiсного складу, обраного вiдповiдно до вимог Закону Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства. У разi якщо членом Наглядової ради Товариства обирають особу, яка була Директором, така особа не має права протягом трьох рокiв з моменту припинення її повноважень як Директора вносити пропозицiї щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу пiд час голосування з питання обрання аудитора Товариства ПОВНОВАЖЕННЯ ДИРЕКТОРА. Директором Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової Ради чи Ревiзором Товариства. Директор обирається Наглядовою Радою Товариства на невизначений строк до припинення його повноважень за рiшенням Наглядової ради. Директор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства. Директор на вимогу державних органiв, посадових осiб та акцiонерiв Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених Законом, Статутом та внутрiшнiми Положеннями Товариства. Права та обов'язки Директора Товариства визначаються Законом, iншими актами законодавства, Статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Наглядовою радою. Порядок прийняття рiшень встановлюється Статутом Товариства. Директор вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства. Повноваження Директора припиняються за рiшенням Наглядової Ради. Пiдстави припинення повноважень Директора встановлюються законодавством, а також контрактом, укладеним з ним. Директор за погодженням з Наглядовою Радою: " вiд iменi Товариства укладає договори та iншi угоди (контракти), зокрема угоди купiвлi-продажу, пiдряду, страхування майна, перевезень, зберiгання, доручення, комiсiї, оренди тощо; " вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; " приймає рiшення про одержання банкiвського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, вiдсоткової ставки, прав та обов'язкiв сторiн, передачу пiд заставу майна для забезпечення кредиту, пiдписання кредитного договору, договору застави та iнших документiв, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави; " приймає рiшення по призначенню i звiльненню з посади головного бухгалтера, керiвникiв структурних пiдроздiлiв, по створенню iнших органiв, необхiдних для виконання функцiй Товариства; Директор: " несе повну вiдповiдальнiсть за фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства в цiлому, а також по окремих напрямках; " веде справи у всiх судових установах за всiма правами, наданими законодавством позивачу, вiдповiдачу, третiй особi, в тому числi з правом повної або часткової вiдмови вiд позовних вимог, визнання позову, змiни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшення суду; " розпоряджається майном Товариства, включаючи фiнансовi кошти, згiдно з дiючим законодавством та цим Статутом; " органiзовує i забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради; " представляє iнтереси Товариства на пiдприємствах, в органiзацiях, установах та вiдповiдних державних i громадських органах, як в Українi, так i за кордоном; " вiдкриває рахунки в банках; " органiзовує господарську, комерцiйну та iнвестицiйну дiяльнiсть Товариства, наймає працiвникiв Товариства; " визначає та затверджує штатний розпис, посадовi оклади, тарифи та ставки працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв; " подає на затвердження Наглядовiй Радi проекти планiв роботи Товариства, а також звiти про їх виконання, здiйснює пiдготовку матерiалiв для розгляду Загальними зборами акцiонерiв; " призначає та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, встановлює посадовi оклади, заохочує працiвникiв, накладає дисциплiнарнi стягнення; " забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства; " розподiляє обов'язки мiж керiвним складом Товариства, керiвниками структурних пiдроздiлiв та визначає їх повноваження в забезпеченнi дiяльностi Товариства; " вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства згiдно з чинним законодавством. Директор видає накази та iншi розпорядчi документи щодо дiяльностi Товариства, якi є обов'язковими для виконання усiм персоналом Товариства. ПОВНОВАЖЕННЯ РЕВIЗОРА. Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори обирають Ревiзора. Строк повноважень Ревiзора становить три роки. Ревiзор обирається виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, або з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Ревiзор може бути вiдкликаним достроково або переобраним пiсля закiнчення строку, на який вiн обирався, виключно Загальними зборами Товариства. Ревiзор не може бути членом Наглядової Ради або Директором , входити до складу лiчильної комiсiї. Права та обов'язки Ревiзора визначаються чинним законодавством та цим Статутом. Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, а також бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревiзор має право брати участь у засiданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрiшнiми Положеннями Товариства. Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, за рiшенням Загальних зборiв або Наглядової Ради. Директор забезпечує Ревiзору доступ до iнформацiї в межах, передбачених Положенням про Ревiзора, затвердженим Загальними зборами. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: " пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; " факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління АУДИТОРСЬКА ФIРМА "НИВА-АУДИТ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ згiдно з договором № 06/03-33 вiд 06.03.2020 р висловлює думку щодо iнформацiї зазначеної ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" у Звiтi про корпоративне управлiння за рiк, що закiнчився зазначеною датою. 2.2 Вiдповiднiсть Звiту про корпоративне управлiння за 2019 рiк та зазначеної у ньому iнформацiї чинному законодавству та внутрiшнiм положенням ПрАТ " Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" Ми здiйснили огляд щодо iнформацiї Емiтента - ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння за перiод 2019 року за датою складання вiд 31.12.2019 р , а саме: " щодо зазначених посилань на внутрiшнi документи ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" з органiзацiї корпоративного управлiння ; " щодо наявних пояснень у разi наявностi вiдхилень вiд положень Кодексу корпоративного управлiння; " щодо наведеної iнформацiї про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" та щодо iнформацiї про прийнятi на цих зборах рiщення; " щодо зазначеної iнформацiї про персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" , їхнiх комiтетiв, iнформацiї про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшеннях; " щодо опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента " щодо перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента; " щодо зазначеної iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента; " щодо визначеного порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента; " щодо визначених повноважень посадових осiб емiтента ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" За результатами виконання аудиторських процедур встановлено наступне: 2.2.1 Аудитор перевiрив iнформацiю наведену у Звiтi про корпоративне управлiння за перiод 2019 року за датою складання вiд 31.12.2019, а саме: " щодо зазначених посилань на внутрiшнi документи ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" з органiзацiї корпоративного управлiння ; " щодо наявних пояснень у разi наявностi вiдхилень вiд положень Кодексу корпоративного управлiння; " щодо наведеної iнформацiї про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" та щодо iнформацiї про прийнятi на цих зборах рiщення; " щодо зазначеної iнформацiї про персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" , їхнiх комiтетiв, iнформацiї про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшеннях. Аудитор пiдтверджує достовiрнiсть наведеної iнформацiї. 2.2.2 щодо опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента: Аудитором пiдтверджується, що система внутрiшнього контролю визначає всi внутрiшнi правила та процедури контролю, запровадженi керiвництвом пiдприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабiльного i ефективного функцiонування пiдприємства, дотримання внутрiшньогосподарської полiтики, збереження та рацiональне використання активiв пiдприємства, запобiгання та викриття фальсифiкацiй, помилок, точнiсть i повнота бухгалтерських записiв, своєчасна пiдготовка надiйної фiнансової iнформацiї. При формуваннi ефективної системи внутрiшнього контролю адмiнiстрацiя суб'єкта господарювання повинна забезпечити: надiйну iнформацiю, яка необхiдна для успiшного керiвництва дiяльнiстю суб'єкта господарювання; збереження активiв i документiв - уникнення фактiв крадiжок, псування та нецiльового використання майна, знищення i розголошення iнформацiї (в тому числi тiєї, що мiститься в облiкових регiстрах, комп'ютерних базах даних); ефективнiсть господарської дiяльностi - виключення шляхом контрольних процедур дублювання, невиробничих витрат, нерацiонального використання всiх видiв ресурсiв; оптимiзацiя податкових платежiв, змiцнення розрахункової дисциплiни; вiдповiднiсть визначеним облiковим принципам - обов'язкове виконання працiвниками встановлених на пiдприємствi iнструкцiй i правил, а також вимог нормативних документiв; надiйну систему бухгалтерського облiку. Система внутрiшнього контролю ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" включає три основнi елементи: середовище контролю, систему бухгалтерського облiку та незалежнi процедури перевiрки. На ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" система внутрiшнього контролю реалiзована шляхом: контролю бухгалтерського фiнансового облiку (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис); бухгалтерського управлiнського облiку (розподiл обов'язкiв, нормування витрат); аудиту, контролю, ревiзiї (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування). Вiдповiдального працiвника з внутрiшнього контролю в акцiонерному товариствi не призначено Аудитором дослiджено документи за проведенi заходи ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" щодо органiзацiї системи управлiння ризиками емiтента, а саме: накази та розпорядження управлiнського персоналу щодо управлiння ризиками. Полiтика ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" щодо управлiння ризиками має першочергове значення для ведення бiзнесу Товариства i є важливим елементом її дiяльностi. Полiтика управлiння ризиками сконцентрована на непередбачуваностi фiнансових ринкiв i нацiлена на мiнiмiзацiю потенцiйного негативного впливу на фiнансовi показники Товариства. Оперативний i юридичний контроль ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" має на метi забезпечувати належне функцiонування внутрiшньої полiтики та процедур з метою мiнiмiзацiї операцiйних i юридичних ризикiв. Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з фiнансовими ризиками i вартiсть чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись унаслiдок впливу суб'єктивних чинникiв та об'єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь точно передбачити неможливо. До таких фiнансових ризикiв ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" вiднесено ринковий ризик та ризик лiквiдностi. Полiтика з управлiння ризиками ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" орiєнтована на визначення, аналiз i управлiння ризиками, з якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постiйний монiторинг за рiвнем ризикiв, дотриманням встановлених обмежень та полiтики управлiння ризиками. Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на основi розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на вартiсть чистих активiв та застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення. Система управлiння ризиками у 2019 роцi ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" розкрита у внутрiшнiх положеннях ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" 2.2.3 щодо перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента: Аудитор з метою висловлення думки до iнформацiї наведеної щодо перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента. ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" достовiрно зазначив, щодо перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй включено: Тарасюк О.М.. володiє 107010 штук простих iменних акцiй Товариства, що складає 50 % статутного капiталу; Демидюк В.В. володiє 26091 штук простих iменних акцiй Товариства, що складає 12,192% статутного капiталу; 2.2.4 щодо зазначеної iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента: Аудитором отримано iнформацiю щодо власникiв цiнних паперiв якi не уклали з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснили переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi. Аудитор зазначає, що Товариство вiрно вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, їхнi акцiї не враховує при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента. Аудитор пiдтверджує, що iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв немає та iнформацiя щодо цього питання наведена у Звiтi про корпоративне управлiння є достовiрною. 2.2.5 щодо визначеного порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента: Аудитором з метою висловлення думки щодо iнформацiї зазначеної у роздiлi 4 та 5 Звiту про корпоративне управлiння було дослiджено Статут Товариства за яким встановлено порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента. До посадових осiб емiтента належать: " НАГЛЯДОВА РАДА " ДИРЕКТОР " РЕВIЗОР Аудитор пiдтверджує, що iнформацiя щодо цього питання наведена у Звiтi про корпоративне управлiння є достовiрною. Думка аудитора щодо iнформацiї зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння, окрiм iнформацiї, щодо якої сформовано параграф "Висновок iз застереженням щодо огляду iсторичної фiнансової звiтностi" Ця думка складена за вимогами та у вiдповiдностi до ч. 3 статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змiнами та доповненнями, Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, виданих Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання впевненостi (РМСАНВ), затверджених в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням АПУ вiд 26.01.2017 року №338/8 , Рiшення Аудиторської палати України №9 вiд 13.03.2019 року "Про затвердження Рекомендацiй з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему "Новi вимоги до аудиторського звiту" (частина 2 питання 2.3.2) та з урахуванням iнших нормативних актiв, що регулюють дiяльнiсть учасникiв Фондового ринку. Ми перевiрили iнформацiю зазначену у Звiтi про корпоративне управлiння ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" складеного на 31.грудня 2019 року за 2019 рiк, а саме: " щодо зазначених посилань на внутрiшнi документи ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" з органiзацiї корпоративного управлiння ; " щодо наявних пояснень у разi наявностi вiдхилень вiд положень Кодексу корпоративного управлiння; " щодо наведеної iнформацiї про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" та щодо iнформацiї про прийнятi на цих зборах рiщення; " щодо зазначеної iнформацiї про персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537", їхнiх комiтетiв, iнформацiї про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшеннях. Ми пiдтверджуємо зазначену iнформацiю, щодо вище вказаних питань. Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi докази для висловлення нашої думки . На нашу думку iнформацiя зазначена у Звiтi про корпоративне управлiння ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" щодо таких питань, як: - щодо опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента; - щодо перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента; - щодо зазначеної iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента; - щодо визначеного порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента; - щодо визначених повноважень посадових осiб емiтента. у всiх суттєвих аспектах виходячи зi встановлених критерiїв є достовiрною та викладено емiтентом згiдно вимог ч. 3 статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд вiд 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змiнами та доповненнями. На основi виконаних процедур та отриманих доказiв нiщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що ПрАТ "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" не дотримався в усiх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змiнами та доповненнями та Принципiв корпоративного управлiння, затверджених рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014 року №955.