Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 
Дата розміщення: 06.04.2020

Річний звіт за 2019 рік


Фінансовий звіт
малого підприємства

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2020
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" за ЄДРПОУ 00426354
Територія Вінницька область за КОАТУУ 0523410100
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 49,31
Середня кількість працівників, осіб 19    
Одиниця виміру тис. грн. з одним десятковим знаком    
Адреса, телефон 22200, Вiнницька обл., район Погребищенський р-н, мiсто Погребище, вулиця Б.Хмельницького 126, 0434621240

1. Баланс
на 31.12.2019

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 1362.9 6475.1
первісна вартість 1011 2468 7514.7
знос 1012 (1105.1) (1039.6)
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 1362.9 6475.1
II. Оборотні активи
Запаси: 1100 47.1 17.2
у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 10.9 20
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 123.7
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 13.9 1
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 71.9 161.9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 1434.8 6637


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 53.5 53.5
Додатковий капітал 1410 675.3 5955.8
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -267.2 -50
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 461.6 5959.3
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 108.1
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 401.9 81.8
розрахунками з бюджетом 1620 84.5 98.4
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
розрахунками зі страхування 1625 18.2 15.2
розрахунками з оплати праці 1630 134.9 167.1
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 333.7 207.1
Усього за розділом III 1695 973.2 677.7
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 1434.8 6637

Примітки: У складi оборотних активiв Товариства за даними балансу станом на 31.12.2019 року облiковуються дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, iнша поточна дебiторська заборгованiсть, грошi та їх еквiваленти. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2019 року складає 20,0 тис. грн. Iнша поточна дебiторська збаоргованiсть склала 123,7 тис.грн На кiнець звiтного перiоду кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги складає 81,8 тис. грн., поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 98,4 тис. грн. , поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування - 15,2 тис. грн., з оплати працi - 167,1 тис. грн., Власний капiтал товариства станом на 31.12.2019 р. становить 5959,3 тис. грн., в тому числi: статутний капiтал становить 53.5 тис. грн. додатковий капiтал становить 5955,8 тис. грн.; непокритий збиток становить (- 50,0) тис. грн.


Керівник

 

(підпис)

Тарасюк М.О.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

немає