Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 
Дата розміщення: 06.04.2020

Річний звіт за 2019 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2019 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 3093.5 2905.6
Інші операційні доходи 2120 260.4 109.2
Інші доходи 2240 0 0
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 3353.9 3014.8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (2553.9) (2500.9)
Інші операційні витрати 2180 (565.7) (375.5)
Інші витрати 2270 (17.1) (36.7)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (3136.7) (2913.1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 217.2 101.7
Податок на прибуток 2300 (0) (0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 217.2 101.7

Примітки: Склад доходiв та витрат пiдприємства за 2019 рiк: Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 3093,5 тис. грн. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 2553,9 тис. грн. Iншi операцiйнi доходи - 260,4 тис. грн. Iншi операцiйнi витрати - 565,7 тис. грн. Iншi витрати - 17,1 тис. грн.. За результатами дiяльностi за звiтний перiод товариство отримало чистий прибуток в сумi 217,2 тис. грн.


Керівник

 

(підпис)

Тарасюк М.О.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

немає