Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 
Дата розміщення: 06.04.2020

Річний звіт за 2019 рік

Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування: Приватне акцiонерне товариство "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537"

код за ЄДРПОУ 00426354, місцезнаходження: ., 22200, Вінницька область, район Погребищенський, мiсто Погребище, вулиця Б.Хмельницького 126, міжміський код та телефон: 0434621240, 0434621240

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію http://www.00426354.pat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: АУДИТОРСЬКА ФIРМА "НИВА-АУДИТ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ, 21095329

5. Інформація про загальні збори:

Дата зборів д/н.
Вид загальних зборів: ["0" - відсутнє у довіднику]
Через вiдсутнiсть коштiв на проведення у звiтному перiодi Загальнi збори акцiонерiв не скликалися..

Інші загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.

6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося